ข่าว

วิดีโอ

4 ก.ค. "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ว่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่าทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมีปณิธานแน่วแน่มั่นคงต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงขอพระราชทานพระอนุญาต กำหนดให้วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

ศ.นพ.รัชตะกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในปีแรกจะรณรงค์เรื่อง “อากาศสะอาดสดใส คนไทยสุขภาพดี” ลดการสร้างมลพิษในอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในเขตเมืองและชนบท โดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีการเผาป่า สถิติสาธารณสุขที่ผ่านมา พบว่าโรคที่คนไทยป่วยมากเป็นอันดับต้นๆอย่างต่อเนื่องคือโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดทั่วไป พบปีละกว่า 10 ล้านราย โรคปอดบวมมีปีละเกือบ 2 แสนราย สธ.จึงเร่งดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงรุก โดยให้กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อไป

นพ.สมศักดิ์ ชุณหศักดิ์ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยกำหนดให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย สธ.จึงมีนโยบายเร่งพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานต่างๆ ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและชาวไทย เน้นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยขณะนี้มีส้วมสาธารณะได้มาตรฐานร้อยละ 70 และจะเร่งดำเนินการให้ครบ100%เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค.

ทั้งนี้ในปีแรกจะรณรงค์เรื่อง “อากาศสะอาดสดใส คนไทยสุขภาพดี” ลดการสร้างมลพิษในอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในเขตเมืองและชนบท โดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ 4 ก.ค. 2558 00:30 4 ก.ค. 2558 00:32 ไทยรัฐ