ข่าว

วิดีโอ

ตั้งกองทุนหางบประมาณช่วยเด็กป่วยโรคมะเร็ง

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี ในแต่ละปีสูงกว่า 1,000 ราย โดยโรคมะเร็งเด็กที่พบมากที่สุดคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมะเร็งในเด็กมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าผู้ใหญ่ โดยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน และมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง ซึ่งร้อยละ 90 จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ขณะเดียวกันร้อยละ 80 ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในเด็กเป็นชนิด acute lymphoblastic leukemia (ALL) ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นชนิด acute myeloid leukemia (AML) ซึ่งปัจจุบันการหายขาดจากโรคของ ALL มีได้ร้อยละ 80 จากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ส่วน AML มีอัตราการรอดชีวิตร้อยละ 50 จากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด แต่ถ้ารักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจะมีโอกาสรอดชีวิตเป็นร้อยละ 80

ศ.นพ.สุรเดชกล่าวต่อไปว่า การปลูกถ่ายไขกระดูกนั้นเซลล์ตัวอ่อนจากผู้ให้จะต้องมีเนื้อเยื่อตรงกันกับผู้ป่วย เช่น เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน แต่มีโอกาสที่เนื้อเยื่อตรงกันเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น แต่ล่าสุดแพทย์ทางโรคมะเร็งในเด็กได้ค้นคว้าวิจัยนำไขกระดูกจากแม่พ่อหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องมาใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูกได้สำเร็จ แต่มีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 1 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยมะเร็งในเด็กจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษา จึงมีการตั้งกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านทางบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 133-2-08742-3 ดูรายละเอียดที่ www.childrencancerfund.org

ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี ในแต่ละปีสูงกว่า 1,000 ราย โดยโรคมะเร็งเด็กที่พบมากที่สุดคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมะเร็งในเด็กมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าผู้ใหญ่ โดยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว 4 ก.ค. 2558 00:30 4 ก.ค. 2558 00:31 ไทยรัฐ