สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เจ้าฟ้านักสาธารณสุขศาสตร์ ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน

ข่าว

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เจ้าฟ้านักสาธารณสุขศาสตร์ ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   4 ก.ค. 2558 05:01 น.

   “การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจะบรรลุผลได้....ก็ต่อเมื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี” พระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่พระทัย ในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงทรงงานต่างๆ ด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทย ผ่าน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงสถาปนาและก่อตั้งขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล โดยเน้นวิถีชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืน และการทรงงานในฐานะ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น

   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. นับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เป็นเวลา 6 ปีเต็มที่ทรงช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดย นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. ได้ถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานขององค์ประธานกิตติมศักดิ์ว่า

   “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเน้นนโยบายการทำงานมุ่งไปที่ผู้ป่วยเป็นหลัก โดยให้ดูแลผู้ป่วยทุกโรคทุกคนที่เข้ามาในหน่วยแพทย์ พอ.สว. อย่างดี การดูแลผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

   ความห่วงใยที่มีต่อราษฎรที่เจ็บป่วยของพระองค์ท่านมีมากล้น มีผู้ป่วยหนักเข้าอยู่ในพระราชานุเคราะห์เป็นจำนวนหลักพัน นอกเหนือจากนี้ การเสด็จไปทรงงานในพื้นที่ เพื่อเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่มีอยู่ 55 จังหวัดทั่วประเทศ ได้สร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัคร พอ.สว. และราษฎรชาวไทยที่เดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

   “เป็นที่ทราบว่าทรงมีพระกรณียกิจมากมาย และพระสุขภาพอนามัยที่ไม่แข็งแรงมากนัก แต่พระองค์ท่านยังทรงมีพระอุตสาหะที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในจังหวัดต่างๆ กว่าจะครบ 55 จังหวัดใช้เวลา 2 ปี โดยไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด พระองค์ท่านจะทรงกำหนดวันล่วงหน้า เพื่อให้ทางมูลนิธิ พอ.สว.ได้เลือกจังหวัดหมุนเวียนกันไป แต่ละครั้งที่ทรงงาน จะเป็นลักษณะเดิมเหมือนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงเคยปฏิบัติ แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลสมัย

   ภาพการเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนั้น ล้วนสร้างขวัญกำลังใจ และนับเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชน “ทุกครั้งที่เสด็จ เมื่อเสร็จพิธีการแล้ว พระองค์จะประทานสิ่งของ ทั้งเครื่องเวชภัณฑ์แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งของเล่นตุ๊กตาให้กับเด็กๆ เป็นภาพเดิมที่เห็นมากว่า 40 ปี แต่เป็นภาพที่ประทับใจแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ อย่างเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมที่จังหวัดชลบุรี มีครูผู้หญิงคนหนึ่งพาลูกสาวมาเฝ้ารับเสด็จ เพื่อที่จะได้รับตุ๊กตาพระราชทานเหมือนอย่างที่ตัวเองเคยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา โดยทรงซักถามอย่างละเอียด หากมีอาการหนักจะทรงแนะนำให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่างๆ โดยทรงรับไว้ในราชานุเคราะห์ ซึ่งนับตั้งแต่ พอ.สว. ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2512 ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาและหนักในจำนวน 21 ล้านคนแล้ว

   นอกจากนี้ ในแต่ละครั้งยังทรงสร้างกำลังใจแก่อาสาสมัคร พอ.สว.โดยมีพระดำรัสประทานแก่ พอ.สว.อย่างทรงเป็นกันเอง พระองค์ทรงมีพระดำรัสเสมอว่า อาสาสมัคร พอ.สว.เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกับพระองค์ท่าน”

   น้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทย และความใส่พระทัยต่อสุขภาพคนไทย คงเห็นได้จากพระดำรัส ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยเฉพาะครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่มีใจความว่า....

   “ทุกภาคมี พอ.สว.ทั้งนั้น แต่ภาคกลางยังไม่มี ไม่ใช่ว่าภาคกลางคนรวยเยอะ จึงไม่มี พอ.สว. เขาก็ต้องการเหมือนกัน น่าจะคิดสร้างสัก 3–4 จังหวัด ตัวข้าพเจ้าเองทำแผนที่ ไว้เลยในสมุดของข้าพเจ้า อย่างภาคอีสาน ทุกจังหวัดมี พอ.สว.แล้ว ภาคเหนือยังมีน้อยไปนิดหนึ่ง เพราะแถวลำพูน ลำปาง ยังไม่มี บางจังหวัดเป็นจังหวัดที่กันดารพอสมควร ภาคใต้ก็มีเกือบครบทุกจังหวัดเหมือนกัน ตอนน้ำท่วมใหญ่ ข้าพเจ้าก็ขอให้ พอ.สว. มาช่วย และประชาชนรู้สึกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของชาว พอ.สว.มาก ที่บ้านของข้าพเจ้าเองก็อยู่ไม่ได้ เพราะน้ำท่วม ข้าพเจ้าจึงตั้งเป็นหน่วย แพทย์ก็ได้ พอ.สว.มาตรวจโรคทั่วไป ที่ พอ.สว.ช่วยมากที่สุดคือ ทำฟัน เพราะ ฉะนั้น หน่วยแพทย์ทาง พอ.สว. ก็ทำ ได้ครบถ้วน มี หน่วยแพทย์สัตวแพทย์อาสาด้วย แต่ให้อยู่ข้างนอก ส่วนตรวจคนก็ให้อยู่ข้างใน

   อยากจะบอกว่าคนไทยทั้งประเทศเขาชื่นชมเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ของการมี พอ. สว.อย่างยิ่ง และอยากบอกทุกท่านได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยใน พอ.สว.มาก ทุกครั้งที่มาออกหน่วย พอ.สว. จะทรงซักถามว่า ไปครั้งนี้เป็นเช่นไร คนไข้มากไหม โดยมากเป็นโรคอะไรมากที่สุด และทรงสนพระทัยว่าชาว พอ.สว.มาเยอะไหม กี่คน เพราะฉะนั้น ทุกคนภูมิใจได้ว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงชื่นชมชาว พอ.สว.ทุกคน และตัวข้าพเจ้าเองก็ดีใจมาก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้ามาดูแล ชาว พอ.สว.ต่อจากสมเด็จป้า”

   พระดำรัสนี้แสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทุ่มเทพระวรกายในการทรงงาน เพื่อความอยู่ดีและมีสุขภาพดีของพสกนิกรชาวไทย และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติที่เวียนมาครบอีกครั้งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนาน.

   ทีมหน้าสตรีไทยรัฐ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 18:43 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์