ข่าว
100 year

นับถอยหลัง AEC 04/07/58

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่สำคัญประการหนึ่งของ AEC คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งโดยหลักด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน อาจกล่าวได้ว่า แรงงานจะมีการเคลื่อนย้ายและได้รับการจ้างงานก็ต่อเมื่อสามารถทำงานได้คุ้มกับค่าจ้าง แรงงานฝีมือในแต่ละวิชาชีพจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญในงานอาชีพที่สังกัด ซึ่งในสังคมและตลาดงานบ้านเรามักอ้างอิงโดยคุณวุฒิทางการศึกษา ระดับต่างๆ แต่คุณวุฒิทางการศึกษาไม่อาจการันตีได้ว่าสามารถทำงานคุ้มค่าสอดคล้องกับค่าจ้างที่ได้รับ

คุณวุฒิวิชาชีพ เป็นอีกเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน พัฒนา และก้าวไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คุณวุฒิวิชาชีพของบุคคลจะได้มาจากการเข้ารับการประเมินทดสอบ ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพใดในระดับใด คือผู้ที่ถือว่ามีสมรรถนะ (Competency) หรือมีความรู้ มีทักษะส่วนบุคคล ตามเกณฑ์ปฏิบัติงานของสาขาวิชาชีพนั้นๆ ในแต่ละระดับ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของแต่ละกลุ่มอาชีพ

ปัจจุบันทั้งไทยและอาเซียนได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ในตลาดงานต่างๆ มีการทยอยจัดทำและประกาศใช้คุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆตามความต้องการของคนในอาชีพ กิจการ หรือองค์กรที่จะนำระบบนี้ไปใช้ ทำได้โดยสมัครใจ ยังไม่มีกฎหมายบังคับ

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีความจำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภาพของแรงงาน และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ทั้งจากกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ และประเด็นที่สำคัญคือ

ระบบนี้จะทำให้ผลิตภาพในการทำงานของคนสอดคล้องกับค่าจ้างที่แท้จริงมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และการเรียกร้องค่าจ้างโดยไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิผล.

ผศ.สันติ ท่องแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นับถอยหลัง AECแรงงานการจ้างงานสันติ ท่องแก้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแรงงานฝีมือ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้