วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ยงยุทธ" หนุนขึ้นภาษียาเส้นชี้คำเตือนลดนักสูบได้

ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “วิจัยหนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ” ว่า ล่าสุดนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการขึ้นภาษีบุหรี่และยาเส้น โดยเฉพาะยาเส้นซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน หากดำเนินการได้จะช่วยควบคุมการสูบบุหรี่ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่ผ่านมา ชัดเจนว่ามีผลช่วยลดการสูบได้จริงจากที่เคยสูบร้อยละ 23 ก็เหลือเพียงร้อยละ 20 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่อัตราการบริโภคยาสูบในเยาวชนที่เคยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2550-2554 เป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางการค้า ด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งผลให้มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น บุหรี่ซองยี่ห้อใหม่ราคาถูกลง กระตุ้นให้มีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการผลักดันนโยบายใหม่ๆ รวมทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ด้วย

รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ภาพคำเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมยาสูบ โดยภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผู้สูบบุหรี่ 1 ใน 2 เสียชีวิตจากการบริโภค จึงมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง โดยข้อเท็จจริงภาพคำเตือนช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งการสำรวจของประเทศแคนาดาพบว่าร้อยละ 38 ของผู้สูบบุหรี่ หรือผู้ที่เคยสูบบุหรี่ยอมรับว่าภาพคำเตือนมีส่วนสำคัญในการเลิกสูบบุหรี่.

แต่อัตราการบริโภคยาสูบในเยาวชนที่เคยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2550-2554 เป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางการค้า ด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งผลให้มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น บุหรี่ซองยี่ห้อใหม่ราคาถูกลง กระตุ้นให้มีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ 2 ก.ค. 2558 00:41 2 ก.ค. 2558 00:42 ไทยรัฐ