ข่าว

วิดีโอ

กฤษฎีกาตีความ กสทช. ยกเว้นค่าธรรมเนียมทีวีดิจิตอลได้

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้ กสทช. สามารถลดหย่อน หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้ เตรียมนำเสนอบอร์ด กสท. เพื่อพิจารณา...

วันที่ 1 ก.ค.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือตอบกลับจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของ กสทช. ในการลดหย่อน หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ มายังสำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็น ว่า กสทช. สามารถพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ 2 วิธี คือ

1. การลดหย่อนให้แก่ผู้ประกอบการในภาพรวม ในกรณีที่ กสทช. เห็นว่า ค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ใช้บริการโดไม่สมเหตุผล ย่อมมีอำนาจที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม

2. การลดหย่อนหรือยกเว้นให้แก่ผู้ประกอบการบางรายตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสี่ และมาตรา 42 วรรคสาม ที่จะต้องเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสองกรณี จึงจะทำได้ นั่นคือ กรณีที่ 1 กรณีที่เป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือเป็นกรณีที่ 2 กรณีที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับยกเว้น

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า การลดหย่อน หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล เป็นหนึ่งในมาตรที่จะช่วยเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในขณะนี้ โดย สำนักงาน กสทช. เตรียมนำความเห็นนี้เสนอที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณา ต่อไป.

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้ กสทช. สามารถลดหย่อน หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้ เตรียมนำเสนอบอร์ด กสท. เพื่อพิจารณา... 1 ก.ค. 2558 15:37 1 ก.ค. 2558 16:08 ไทยรัฐ