ข่าว

วิดีโอ

จ่อเสนอ ศธ. ยกเลิก ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในอุดมศึกษา

ที่ประชุม ทปสท., ปอมท. และ CHES มีมติเสนอ ศธ. ยกเลิก "ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..." พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทน...

วันอังคารที่ 30 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน มีการประชุมเฉพาะกิจเรื่อง ทางออกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณี "ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..." ซึ่งจัดโดยที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.), ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จาก 80 มหาวิทยาลัย ในการนี้ อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม และผลการประชุมและมีมติให้เสนอ ศธ. ยกเลิก "ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..." และให้แก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับ ปี 2547 และฉบับที่ 2 ปี 2551 แทน

สืบเนื่องจาก การที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่าง "ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …" เพื่อจะนำมาใช้ทดแทน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับ ปี 2547 และ 2551 เมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่ผลการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว ได้รับการต่อต้านจากประชาคมชาวอุดมศึกษาอย่างมาก และ "ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..." ดังกล่าวก็ถูกตีตกจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) หลายครั้ง รวมถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหลายมหาวิทยาลัย ก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เนื่องจากมีจุดอ่อนมากมายเช่น เนื้อหาในมาตรา 78 ที่บังคับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำผลงานวิชาการในระยะเวลาสั้น หากไม่ดำเนินการต้องถูกให้ออกจากราชการทันที และมีเนื้อหาบางส่วนที่ก้าวล่วงระเบียบในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่ยังอยู่ในระบบมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มข้าราชการที่ออกนอกระบบแต่ยังมีสถานะเป็นข้าราชการบำนาญอยู่ ทั้งในมหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยของรัฐ

และล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่าง ชุดใหม่ เฉพาะกิจ เพื่อปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ก่อนส่งเข้าที่ประชุม กพอ. อีกครั้ง แต่สัดส่วนของกรรมการชุดดังกล่าวก็ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทางพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงกำหนดการประชุมเพื่อหาทางออกต่อกรณีนี้ขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีมติที่ประชุม มีมติดังนี้

1. ให้ยกเลิกการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
2. ให้นำข้อดีในร่าง ร่าง พ.ร.บ.การบริหารงานบุคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ……. ไปเเก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทน
3. เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการยกร่างฯ ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน
4. ไม่ให้นำเนื้อหาในมาตรา 78 จาก ร่าง พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ……. มาใช้ในการยกร่างใหม่

ทั้งนี้ ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ในฐานะประธานที่ประชุมเฉพาะกิจฯ ครั้งนี้ จะสรุปทำหนังสืออย่างเป็นทางการต่อ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณาตามลำดับ

ที่ประชุม ทปสท., ปอมท. และ CHES มีมติเสนอ ศธ. ยกเลิก "ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..." พร้อมแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทน ... 1 ก.ค. 2558 14:37 1 ก.ค. 2558 15:16 ไทยรัฐ