วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลาญเงินส่วนรวม

ผลาญเงินส่วนรวม

  • Share:

รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ซึ่งตรวจพบความบกพร่องในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า มีการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หลายประเด็น

เรื่องที่น่าจะหนักหนาสาหัสที่สุดคือข้ออ้างในการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยการจ่ายเงินให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรที่ไม่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

ทาง คตร.ตรวจพบว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และบุคคล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มิได้เป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ เป็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ

ส่วนการใช้จ่ายเงินงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสำนักงานสาขาจังหวัด (สสจ.) ขัดต่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย

คตร.ตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังมิได้ใช้อำนาจตามมาตรา 18 (3) เพื่อกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ แต่ได้มีการประกาศกำหนดให้นำกฎ หรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ไม่ขัด หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม

จากการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐานของหน่วยบริการ และเครือข่ายบริการ พบว่ามีการนำเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆหลายรายการ

เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ และประชาชนเสียโอกาสที่จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการแพทย์

เรื่องเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันอยู่ทั่วไปนานแล้วว่าผู้มีอำนาจหน้าที่และมีอิทธิพลใน สปสช.ได้ใช้เงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและบารมีของตัวเองมาอย่างยาวนาน

ใครยื่นมือเข้ามาแตะก็มักจะโวยวายว่าฉันเป็นคนดีมีหรือจะโกงมาถึงตอนนี้จะโกงหรือไม่โกงก็ไม่รู้ล่ะ แต่มีการชี้หน้าแล้วว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายโดยใช้ระเบียบตามอำเภอใจ สร้างความเสียหายต่อกองทุนและทำให้ประชาชนเสียโอกาส

การกระทำทั้งหลายทั้งปวงนี้จะลุล่วงไปไม่ได้ถ้า คณะกรรมการใหญ่ คือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคอยให้ท้ายหนุนหลัง

แล้ววันพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่าใครเป็นใครตัวเล็กตัวใหญ่ในคณะกรรมการชุดนั้น.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้