วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกเว้นภาษีคนรับบำนาญ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.เชียงใหม่ เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ซึ่งกรมบัญชีกลางคาดว่า จะมีผู้ขอกลับไปใช้สิทธิ 728,521 คน จากผู้มีสิทธิ 971,361 คน หรือคิดเป็น 75% ของผู้มีสิทธิ

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แล้ว 346,554 ราย ประมาณการว่าเมื่อครบกำหนดแสดงความประสงค์ จะมีการจ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมให้แก่ข้าราชการ รวม 26,610 ล้านบาท และ 14,135 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้งจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 13,000 ล้านบาท ซึ่งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินส่วนเพิ่มดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จะทำให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1,220 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวนดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการรายได้ภาษีสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนั้น การยกเว้นภาษีเงินได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมาณการรายได้ภาษีสรรพากร.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.เชียงใหม่ เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 1 ก.ค. 2558 01:12 1 ก.ค. 2558 01:12 ไทยรัฐ