ข่าว

วิดีโอ

"กมล" ยันเก็บค่าบำรุงศึกษาอิงกฎหมาย

ย้ำรัฐอุดหนุนเฉพาะที่จำเป็นพื้นฐาน ส่วนเสริมผู้เรียนต้องจ่ายเพิ่ม

จากกรณีสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยขอให้นายกฯใช้มาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเงินค่าบำรุงการศึกษา เนื่องจากการเก็บเงินบำรุงการศึกษาขัดต่อมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 และขัดต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายในการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางอนุมัตไม่ได้ดำเนินการอะไรนอกเหนือหลักเกณฑ์ และที่ผ่านมายังไม่มีคำสั่งหรือมติอย่างเป็นทางการให้ สพฐ.ยกเลิกประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา เพียงแต่ให้ไปพิจารณาหาแนวทาง ซึ่ง สพฐ.กำลังพิจารณาเรื่องการคิดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียน เพื่อให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาในทุกเรื่อง

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐต้องจัดการศึกษาให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทำให้คนรู้สึกว่าเมื่อฟรีก็ต้องฟรีหมด ทั้งที่ความเป็นจริงรัฐอุดหนุนในส่วนที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรม ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บได้ ส่วนที่มีการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาคือค่าใช้จ่ายพิเศษที่ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้เรียน อาทิ ห้องเรียนพิเศษ ค่าจ้างครูต่างประเทศ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังมีการแก้ไขให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรหรือเป็นหลักสูตรพิเศษคงต้องมีการระดมทรัพยากร เพราะถ้าจะให้ฟรีทุกรายการคงต้องดูงบประมาณของประเทศด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ หากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติประการใดหรือมีกฎหมายรองรับให้ สพฐ.เปลี่ยนแปลงประกาศก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม.

จากกรณีสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยขอให้นายกฯใช้มาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 1 ก.ค. 2558 00:20 1 ก.ค. 2558 00:20 ไทยรัฐ