ข่าว

วิดีโอ

EU ปูทางตรวจสอบสินค้าเกษตร–อาหาร

สหภาพยุโรป.....หรือ อียู (EU) เป็นตลาดสำคัญในการ รองรับสินค้าเกษตรและอาหารจากบ้านเรา ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี อย่างเมื่อปีที่แล้ว (2557) สร้างมูลค่าได้กว่า 73,915.50 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ราวๆ 10.14%...

สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยหลักๆที่เข้าไปยืนหยัดบนตลาดแห่งนี้ คือ ไก่แปรรูป ปลาหมึกและกุ้งสดแช่เย็น/แช่แข็ง ไก่สดแช่เย็น/ แช่แข็ง ผักและผลไม้สด ฯลฯ แล้วก็มีแถมด้วยอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋องและอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งก็มีแววการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพสินค้าเหล่านี้ บอกว่า...ในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเข้า EU นั้นประตูสำคัญคือด่านนำเข้า ณ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากนั้นจึงจะกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก....

“......ซึ่งด่านนำเข้าแห่งนี้มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวด อันเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยบางรายการทำให้เกิดการไม่คล่องตัว อาทิ ผักและผลไม้สด...ฯลฯ...”

เพื่อเป็นการ...เตรียมตัวแบบรู้เขารู้เรา มกอช.จึงได้เปิดเวทีสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต”

โดย......เชิญผู้เชี่ยวชาญจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ โครงสร้างระบบการตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตร แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม...

...เพื่อให้เกิดความ เข้าใจต่อแนวปฏิบัติโมเดลการตรวจสอบสินค้าพืช แบบ “bottleneck control”

(......โมเดล “bottleneck control” เป็นระบบสุ่มตรวจสินค้าเกษตรนำเข้าโดยศูนย์ตรวจสอบสินค้า ณ ด่านสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งจัดตั้งขึ้นควบคุมสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้สดอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัย ก่อนกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค...)

โอกาสเดียวกันนี้....กระทรวงเกษตรฯก็ได้เรียนรู้โมเดลการ ตรวจสอบสินค้าเกษตรจาก EU มาต่อยอดใช้กับด่านนำเข้าของไทย สู่การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้...

....เป็นการ ยิงนก 2 ตัวด้วยกระสุนนัดเดียว...!!

ดอกสะแบง

30 มิ.ย. 2558 10:11 30 มิ.ย. 2558 10:11 ไทยรัฐ