วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งบูรณะสนิมปล้องไฉนวัดพระมหาธาตุ

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมีปลัดจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ด้านความคืบหน้าการแก้ไขสนิมที่ปล้องไฉนขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ นายยงยุทธ์แจ่มวิมล ผู้แทนจากสำนักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช แจ้งว่าได้ผู้รับจ้างทำสัญญาลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนต่อไปผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปสำรวจหาสาเหตุของคราบสนิมที่เกิดขึ้นที่กล่องปล้องไฉน เมื่อสำรวจแล้วได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรเพื่อบูรณะต่อไป

สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ผศ.ฉัตรชัยกล่าวว่า การเรียบเรียงเอกสาร ซึ่งปกติมี 8 บท โดยบทที่สำคัญที่สุดคือ บทที่ 2, 3, 4 และบทที่ 5 ซึ่งเป็นบทที่พูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วิธีการในการกำกับดูแลแผนบริหารจัดการ การคุ้มครองและบูรณปฏิสังขรณ์พื้นที่มรดกโลกทั้งวัด ไม่ว่าจะเป็นเขตพุทธาวาส ซึ่งมีพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นทุนกลาง หรือบริเวณที่เป็นเขตสังฆาวาสหมายถึงพื้นที่ที่มีกุฏิของพระภิกษุสงฆ์อยู่ทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ ทั้งหมดเป็นเรื่องหลักของการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ขณะนี้เรียบเรียงไปถึงบทที่ 5 ซึ่งมีส่วนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ถูกต้อง โดยศูนย์มรดกโลกได้กำหนดแนวทางในการเรียบเรียงไว้ว่าทุกส่วนควรจะมีหลักฐานที่ชัดเจน แน่นอน และแผนในการทำงานทุกแผนจะต้องได้รับการรับรองจากส่วนราชการ

ขณะที่การดำเนินการจัดทำแผนในพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ของวัด เป็นแผนที่ 1 แผนที่ 2 คือพื้นที่ปริมณฑล พื้นที่ตั้งแต่สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ถึงสะพานนครน้อย เป็นพื้นที่ที่จะต้องดูแลเช่นเดียวกัน โดยจะต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญญัติว่าด้วยการกำหนดความสูงของอาคาร เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะต้องรีบดำเนินการจัดทำประชาคม

รับฟังความเห็นชอบจากประชาชน คาดว่าสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 สำหรับภาคผนวกจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการคณะต่างๆเสนอคณะรัฐมนตรี ก็จะสามารถส่งไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกเข้าสู่การพิจารณาได้ภายในต้นเดือนมกราคม 2559.

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก... 29 มิ.ย. 2558 07:38 29 มิ.ย. 2558 07:38 ไทยรัฐ