วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนวิชาการวิจัยร่วมเอกชน

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ., รศ.และ ศ. พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2558 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายการผลักดันด้านการวิจัยและการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของรัฐบาล และนำมาถ่ายทอดให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป.

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 29 มิ.ย. 2558 00:49 ไทยรัฐ