วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพลชี้คนเชื่อแล้งจากทำลายป่า ห่วงไม่มีน้ำใช้ แนะทำฝนหลวง

ดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่องภัยแล้ง คนส่วนใหญ่เชื่อเกิดจากทำลายป่า ห่วงไม่มีน้ำกิน-ใช้ แนะทำฝนหลวง เจาะบ่อบาดาล ขอนายกฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วย และแก้ไข ...

จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ส่งผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทางรัฐบาลจึงต้องเตรียมการรับมือและเร่งแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252 คน ระหว่าง วันที่ 23-27 มิถุนายน 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่า คิดอย่างไร? กับสถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 77.24 ระบุ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม อันดับ 2 ร้อยละ 76.12 รู้สึกเป็นห่วง กังวล กลัวไม่มีน้ำใช้ น้ำขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค อันดับ 3 ร้อยละ 72.52 ระบุ เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างมาก อันดับ 4 ร้อยละ 64.14 ระบุ สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ภาครัฐควรหาทางป้องกันแก้ไขโดยเร็ว และ อันดับ 5 ร้อยละ 53.35 เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน มีความตระหนักและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

เมื่อถามว่า คิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 ร้อยละ 86.26 ระบุ เป็นฝีมือมนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกที่ดิน เผาป่า อันดับ 2 ร้อยละ 80.83 ระบุ การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อันดับ 3 ร้อยละ 78.12 ระบุมาจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น โรงงาน ตึก อาคาร ที่มีมากขึ้น อันดับ 4 ร้อยละ 75.08 ระบุ กฎหมายไม่ชัดเจน บทลงโทษไม่รุนแรง เจ้าหน้าที่ไม่เอาจริงเอาจัง และ อันดับ 5 ระบุ บริหารจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ต่อข้อถาม วิธีการ หรือแนวทางแก้ไขปัญหา “ภัยแล้ง” ที่เป็นรูปธรรม อันดับ 1 ร้อยละ 79.95 ระบุ การทำฝนหลวง ฝนเทียม อันดับ 2 ร้อยละ 78.91 ระบุ ขุดเจาะน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลมาใช้ อันดับ 3 ร้อยละ 67.01 ระบุ จัดการวางแผนการใช้น้ำที่ดี บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ อันดับ 4 ร้อยละ 62.86 ระบุ สร้างเขื่อน อ่างเก็บกักน้ำ และ อันดับ 5 ร้อยละ 56.15 ระบุ การบังคับใช้กฎหมาย มีมาตรการควบคุมดูแลและบทลงโทษเด็ดขาด

เมื่อถามว่า ในฐานะที่เป็นคนไทย จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างไร อันดับ 1 ร้อยละ 74.12 ระบุ ใช้น้ำและทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า ประหยัด อันดับ 2 ร้อยละ 71.49 ระบุ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อันดับ 3 ร้อยละ 68.77 ปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตสำนึก ตระหนัก รักและใส่ใจธรรมชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 66.21 ระบุ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล และ อันดับ 5 ร้อยละ 54.39 ระบุ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันดับ 1 ร้อยละ 84.19 ระบุ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน อันดับ 2 ร้อยละ 82.59 ระบุ จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ เยียวยาหรือจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่างๆ อย่างทั่วถึง อันดับ 3 ร้อยละ 79.71 ระบุ มีมาตรการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว ที่เข้มงวด ชัดเจนและตรงจุด อันดับ 4 ร้อยละ 65.73 ระบุ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และ อันดับ 5 ร้อยละ 63.42 ระบุ ทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นจะต้องประชุม หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจน

ต่อข้อถาม สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณี ปัญหาภัยแล้ง อันดับ 1 ร้อยละ 82.11 สั่งการและมอบหมายให้กระทรวง หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการอย่างรวดเร็ว อันดับ 2 ร้อยละ 76.28 ระบุ ใช้กองกำลังทหารลงพื้นที่ เข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชน อันดับ 3 ร้อยละ 73.72 ระบุ ให้ความสำคัญและดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยเป็นพิเศษ อันดับ 4 ร้อยละ 60.30 ระบุเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง อันดับ 5 ร้อยละ 59.74 ระบุ จัดตั้งหน่วยงานที่ศึกษาดูแลเรื่องนี้โดยตรง การเฝ้าระวัง ติดตามสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการเรื่องน้ำที่ดี 

ดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่องภัยแล้ง คนส่วนใหญ่เชื่อเกิดจากทำลายป่า ห่วงไม่มีน้ำกิน-ใช้ แนะทำฝนหลวง เจาะบ่อบาดาล ขอนายกฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วย และแก้ไข ... 28 มิ.ย. 2558 10:51 28 มิ.ย. 2558 11:02 ไทยรัฐ