วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองคอนประชุมความคืบหน้า เสนอ 'วัดพระบรมธาตุ' ขึ้นบัญชีมรดกโลก

พ่อเมืองนครศรีธรรมราช ประชุมความคืบหน้า เสนอวัดพระมหาธาตุเมืองคอน ขึ้นบัญชีมรดกโลก เตรียมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำเสนอ ครม. แล้วส่งไปยังยูเนสโก มกราคม ปี 59

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมีปลัดจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน

ประเด็นแรก คือความคืบหน้าการแก้ไขสนิมที่ปล้องไฉนขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยนายยงยุทธ์ แจ่มวิมล ผู้แทนจากสำนักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ได้รายงานถึงความคืบหน้า ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างทำสัญญาลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนต่อไปผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปสำรวจหาสาเหตุของคราบสนิมที่เกิดขึ้นที่กล่องปล้องไฉน เมื่อสำรวจแล้วได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรเพื่อบูรณะต่อไป

ขณะที่ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ความคืบหน้าในเรื่องของการเรียบเรียงเอกสาร ซึ่งปกติมี 8 บท โดยบทที่สำคัญที่สุด คือ บทที่ 2, 3, 4 และบทที่ 5 ซึ่งเป็นบทที่พูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วิธีการในการกำกับดูแล แผนบริหารจัดการ การคุ้มครองและบูรณปฏิสังขรณ์พื้นที่มรดกโลกทั้งวัด ไม่ว่าจะเป็นเขตพุทธาวาส ซึ่งมีพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นทุนกลาง หรือบริเวณที่เป็นเขตสังฆาวาส หมายถึง พื้นที่ที่มีกุฏิของพระภิกษุสงฆ์อยู่ ทั้งด้านทิศเหนือ และทิศใต้ ทั้งหมดเป็นเรื่องหลักของการนำเสนอเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

ขณะนี้การเรียบเรียงเอกสารเดินทางไปถึงบทที่ 5 ซึ่งมีส่วนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ถูกต้อง โดยศูนย์มรดกโลกได้กำหนดแนวทางในการเรียบเรียงไว้ว่าทุกส่วนควรจะมีหลักฐานที่ชัดเจน แน่นอน และแผนในการทำงานทุกแผนจะต้องได้รับการรับรองจากส่วนราชการ ขณะนี้ดำเนินการจัดทำแผนในพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ของวัด เป็นแผนที่ 1 แผนที่ 2 คือพื้นที่ปริมณฑล พื้นที่ตั้งแต่สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ ถึงสะพานนครน้อย เป็นพื้นที่ที่จะต้องดูแลเช่นเดียวกัน โดยจะต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญญัติว่าด้วยการกำหนดความสูงของอาคาร เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะต้องรีบดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความเห็นชอบจากประชาชน คาดว่าสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้

ในส่วนที่เป็นเนื้อหาภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 สำหรับภาคผนวกจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการคณะต่างๆ เสนอคณะรัฐมนตรี ก็จะสามารถส่งไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกเข้าสู่การพิจารณาได้ภายในต้นเดือนมกราคม 2559.

พ่อเมืองนครศรีธรรมราช ประชุมความคืบหน้า เสนอวัดพระมหาธาตุเมืองคอน ขึ้นบัญชีมรดกโลก เตรียมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำเสนอ ครม. แล้วส่งไปยังยูเนสโก มกราคม ปี 59 27 มิ.ย. 2558 12:51 27 มิ.ย. 2558 14:24 ไทยรัฐ