วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คำนูญ' เผย หั่น รธน.ไม่ถึง 300 มาตรา

คำนูญ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่าง รธน.เผย ปรับแก้ รธน. หั่นไม่ถึง 300 มาตรา จับตา ครม.ชงตัดสิทธิชุมชนสวนทางเพิ่มอำนาจพลเมือง หวั่น ซ้ำรอยเดิมไร้กฎหมายลูกรองรับ แค่ตีปี๊บ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมมาธิการ (กมธ.) ยกร่าง รธน. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในบททั่วไป และภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน ว่า พิจารณาไปแล้ว 33 มาตรา ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขถ้อยคำเพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และได้เปลี่ยนชื่อภาค 1 จาก พระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยังคงคำว่า “พลเมือง” ไว้ แต่อาจจะปรับในบางส่วน เชื่อว่า หลังการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วร่างรัฐธรรมนูญ จะเหลือไม่ถึง 300 มาตรา

พิจารณาสิทธิชุมชน ม.62-64 นายคำนูณ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 26 มิ.ย. จะพิจารณาในหมวด 2 ประชาชน เรื่องสิทธิมนุษยชนและปวงชนชาวไทย ในมาตรา 62-64 ที่ ครม.เสนอให้แก้ไข โดยตัดวรรคท้ายมาตรา 62 ที่ระบุว่า "การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแผนอื่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตรากฎหมาย หรือ การออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง ก่อนดำเนินการเพื่อนำความคิดเห็นนั้น ไปประกอบการพิจารณา โดยให้คำนึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้วย"

ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะตัดออกทั้งวรรคตามที่ ครม.เสนอมาหรือไม่ แต่เราจะพิจารณาว่า การให้รับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างทั่วถึงและให้คำนึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้วยนั้น ในทางปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ ย้ำสิทธิพลเมืองเข้าถึงทรัพยากรลดเหลื่อมล้ำ

นายคำนูญ กล่าวต่อว่า ในมาตรา 64 เกี่ยวกับในการใช้ประโยชน์จากทรรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม และในความคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยบุคคลซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย และในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกันด้วย ตลอดจนให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ ซึ่ง กมธ.ยกร่างฯ จะพิจารณาในประเด็นที่กำหนดว่า จะต้องศึกษาและประเมินผลโดยบุคคลซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย ว่า จะทำได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่ จับตา ครม.ชงตัดสิทธิชุมชนให้ใส่ใน ก.ม.ลูก

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ประเด็นที่น่าจับตามอง คือ ครม.เสนอให้ตัดข้อความ “รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว” โดย ครม.ระบุเหตุผล ว่า อาจทำให้การดำเนินงานต่างๆ มีอุปสรรคจึงควรให้ไปกำหนดรายละเอียดในกฎหมายลูก ซึ่งจำเป็นต้องเร่งตราขึ้นอยู่แล้ว

ทั้งนี้ หาก กมธ.ยกร่างฯ แก้ไขตัดข้อความตาม ครม.เสนอ จะทำให้สิทธิชุมชน และประชาชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเป็นไปได้ยากขึ้น เพราะจะทำให้ต้องมีการตีความอย่างแคบ ต่างจากรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 67 ที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนให้มีผลทันที แต่หากต้องรอบรรจุในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมาปรากฏว่า ไม่เคยมีการออกกฎหมายลูก มารองรับสิทธิชุมชนและประชาชนในประเด็นนี้ การแก้ไขของ ครม. จึงเท่ากับย้อนกลับไปสู่ปัญหาเดิม คือ สิทธิชุมชนถูกกำหนดแค่ตัวอักษรในรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิประชาชนให้ลดน้อยลง จากที่รัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 67 เคยระบุเอาไว้และสวนทางกับการเพิ่มสิทธิพลเมืองที่ กมธ.ยกร่างฯ ชุดนี้ ระบุหาเสียงไว้ตั้งแต่ต้น.

คำนูญ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่าง รธน.เผย ปรับแก้ รธน. หั่นไม่ถึง 300 มาตรา จับตา ครม.ชงตัดสิทธิชุมชนสวนทางเพิ่มอำนาจพลเมือง หวั่น ซ้ำรอยเดิมไร้กฎหมายลูกรองรับ แค่ตีปี๊บ ... 26 มิ.ย. 2558 11:29 26 มิ.ย. 2558 12:03 ไทยรัฐ