วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' งัด ม.44 เชือด ขรก. เพิ่มอีก 70 ราย 'ชนม์สวัสดิ์' ไม่รอด

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2558 จับ "สุวัตร" นั่งที่ปรึกษาสำนักนายกฯ ให้นายกฯ อบจ. นายกฯ อบต. นายกเทศบาลเอี่ยวโกงหยุดปฏิบัติหน้าที่ ห้ามจ่ายค่าตอบแทน สั่งเชือด ขรก.พัวพันทุจริตลอต 2 จำนวน 70 คน "ชนม์สวัสดิ์" ไม่รอด เลขาธิการ สปสช.มีชื่อติด ขณะที่อธิการ มมส. ผอ.โรงเรียนโดนกันถ้วนหน้า...

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น โดยที่ต่อมาหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ประกอบกับจําเป็นต้องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ บางตําแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สํานักนายกรัฐมนตรี 2. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในตําแหน่งเดิม เป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตรา เงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะมี คําสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้ 3. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

4. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 5 ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้ และ 5. นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคําสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 ได้ตามที่เห็นสมควร คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2558 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังประกาศรายชื่อข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นที่พัวพันการทุจริตเพิ่มเติมอีกจำนวน 70 ราย หลังก่อนหน้านี้เคยประกาศไปแล้วครั้งหนึ่งในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 จำนวน 45 ราย ซึ่งเป็นลอตเดียวกับนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับรายชื่อข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 70 คนครั้งนี้ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ จำนวน 21 ราย ดังนี้ 1. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2. นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย 3. นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 4. นายศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 5. นายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 6. นายชัยรัตน์ กรรณิการ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 สำนักงานอัยการสูงสุด 7. พันตำรวจเอกนิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

8. นางพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9. นายศุภยุทธ สาครบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 10. นายสุทธิ ศิลมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11. นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12. นายสมพร ดำนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13. นายยุทธนา นวมะชิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14. นายชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 16 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

15. นายธงชัย จินตนาวงศ์ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 16. นายสุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข 17. นายปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุข 18. นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 19. นายนิวัจน์ พิมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ซอย 10 จังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ 20. นายเอกชัย ปานเม่น ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุ" กระทรวงศึกษาธิการ และ 21. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา อำเภอสุวรรณคูหา (ภูดอนนาง) จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 7 ราย 1. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 2. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 3. นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 4. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 5. นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 6. นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 7. นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กลุ่มที่ 3 นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 17 ราย ดังนี้ 1. นายสนิท วรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 2. นายประพจน์ เพียรพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 3. นายสุมิตร สากาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 4. นายณรงค์ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 5. นายสมเกียรติ บรรพบุรุษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 6. นายสมพงษ์ รอดดารา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7. นายนิวัฒน์ วัฒนเวศวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

8.นายเสรี ทิจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 9. นายสมาน ดาหมาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 10. นายประภัย เพ็ชร์สุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 11. นายแซน กมุทชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 12. นายธงชัย ดอกไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 13. นายเวชยันต์ สิงห์ขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14. นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 15. นายวัฒนา ภูเกิดพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 16. นายสมชาย ลานทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ 17. นายวิรัตน์ วัฒนสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มที่ 4 นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 ราย 1. นายจำรัส อินใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2. นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 3.นายภูษิต คงเดิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 4. นายบุญเลิศ ต่างสี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 5. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 6. นายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 7. นายวิทยา อุ่นคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 8. นายนัฏฐชัย มูลนาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหมอม้า อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ 9. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

10. นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 11. นายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 12. นายประดิษฐ์ วณีสอน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 13. นายพุฑฒิพงษ์ ฤาชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 14. นางสาวลาเคละ จะทอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 15. นายเกรียงไกร ไกรทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 17. นายสาร สมรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และ 18. นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเย็น ตำบลวังเย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา

และกลุ่มที่ 5 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. นายสายัณห์ รักษนาเวศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2. นางสาวกาญจนา ทาโบราณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3. นางอรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 4. นายประดิษฐ์ นามลักษณ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 5. นายสุรศักดิ์ ปรีชาผล ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 6. นายนิพนธ์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ 7. นายวิชัย จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 70 คนดังกล่าวที่น่าสนใจ พบว่า มีชื่อของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีทุจริตเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2542 โดยนายชนม์สวัสดิ์เป็นบุตรชายของนายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย ผู้ต้องหาคดีทุจริตที่ดินสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดีในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งปัจจุบันนายกฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณในกองทุน สปสช.

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2558 จับ "สุวัตร" นั่งที่ปรึกษาสำนักนายกฯ ให้นายกฯ อบจ. นายกฯ อบต. นายกเทศบาลเอี่ยวโกงหยุดปฏิบัติหน้าที่ ห้ามจ่ายค่าตอบแทน สั่งเชือด ขรก.พัวพันทุจริตลอต 2 จำนวน 70 คน "ชนม์สวัสดิ์" ไม่รอด... 25 มิ.ย. 2558 19:37 26 มิ.ย. 2558 00:29 ไทยรัฐ