วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้งต้องใช้คุณธรรม (2)

ประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนต้องใช้ระบบคุณธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 207 ของรัฐธรรมนูญฉบับยกร่างนั้น

มี สปช.หลายกลุ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา กลุ่มแรกเป็น กลุ่มนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เสนอแก้ไขให้ครอบคลุมข้าราชการกลุ่มอื่นด้วย คือแก้จากการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน เป็น ข้าราชการทุกประเภทและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ต้องใช้ระบบคุณธรรม และแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งบางประเด็น รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการประจำกระทรวงดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งหรือการเลื่อนข้าราชการระดับอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่าโดยระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ข้าราชการระดับอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นทุกระดับ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ให้มีคณะกรรมการดำเนินการย้าย การโอน หรือการเลื่อนประจำหน่วยงานตามหลักการในมาตรานี้โดยอนุโลม ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ

กลุ่มนายพลเดช ปิ่นประทีป เสนอเปลี่ยนใหม่เป็นการแต่งตั้งข้าราชการทุกประเภทต้องใช้ระบบคุณธรรมความสามารถงานพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการต้องเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

พร้อมกับให้เสนอชื่อให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตรวจสอบประวัติพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมก่อนแต่งตั้ง

กลุ่มนายมนูญ ศิริวรรณ เสนอเพิ่มรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นกรรมการร่วมพิจารณาด้วย

กลุ่มนายประสาร มฤคพิทักษ์ เสนอปรับปรุงถ้อยคำให้คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นจำนวนอย่างน้อยสองเท่าให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือก

กลุ่มนายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ เสนอให้เหลือไว้แต่วรรคแรก คือ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนต้องใช้ระบบคุณธรรม ส่วนรายละเอียดอื่นๆให้ตัดออกทุกวรรค

กลุ่มนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และนายเสรี สุวรรณภานนท์ เสนอตัดออกทั้งมาตรา

ส่วนคณะรัฐมนตรีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้โดยตรงจะเสนออย่างไรไม่ทราบเหมือนกัน

เรื่องนี้หนักใจแทนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าจะรับมือไหวหรือไม่ในการรักษาเนื้อหาสาระเดิมเอาไว้ ถ้าจะแก้ไขปรับปรุงก็ปรับปรุงเฉพาะประเด็นประกอบให้รัดกุมขึ้น ไม่ใช่ตัดออกไปทั้งหมดอย่างบางกลุ่มเสนอ

จริงๆแล้วข้อเสนอของกลุ่มนายธีรยุทธ์เป็นประเด็นที่เข้าท่าที่สุด แต่หวังได้ยากว่าจะสำเร็จ เพราะคำว่าข้าราชการทุกประเภทหมายความรวมถึงข้าราชการทหารด้วย.

“ซี.12”

25 มิ.ย. 2558 09:20 25 มิ.ย. 2558 09:20 ไทยรัฐ