วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ. หนุนรัฐช่วยภัยแล้ง ส่งทหารช่างเจาะน้ำบาดาล

กองทัพบก ส่งทหารช่าง ช่วยขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเพาะปลูก หนุนรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้งในการทำนาข้าว...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนิน "โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558" เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลมาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่ในไร่นาของเกษตรกร จำนวน 269 แห่ง ภายใน 20 วัน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก และกำแพงเพชร  โดยรัฐบาลมอบหมายให้ กองทัพบก, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าดำเนินการขุดเจาะ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลมอบหมาย และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทันท่วงที

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้ กรมการทหารช่าง และกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบ และเข้าดำเนินงานทันที โดยให้บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร โดยกองทัพบกได้รับมอบหมายให้ขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ดังนี้ กรมการทหารช่าง รับผิดชอบขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ บ้านยางฝาง หมู่ 3, บ้านมาบทราย หมู่ 4, บ้านโพธิ์สำราญ หมู่ 5, บ้านหนองแหน หมู่ 9 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

กองพลพัฒนาที่ 1 รับผิดชอบขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่บ้านสีบัวทอง หมู่ 3, บ้านยางกลาง หมู่ 3, บ้านยางกลาง หมู่ 4, บ้านแก้วกระจ่าง หมู่ 6 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

โดยขณะนี้ หน่วยทหารช่างได้นำเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมเครื่องมือช่างเข้าดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 58 การปฏิบัติงานจะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับส่วนราชการอื่น และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถนำน้ำบาดาลมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยทันที ทั้งนี้ ในระยะยาวบ่อน้ำบาดาลจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในฤดูกาลถัดไป เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วย นอกจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเร่งด่วนดังกล่าวแล้ว ในขณะนี้ ทหารช่างของกองทัพบกยังคงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ อาทิ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบาย คสช. ปี 2558 (เพิ่มเติม) ใน 169 แผนงานทั่วประเทศ ระหว่าง มิ.ย. – ก.ค. 58 โครงการขุดลอก และพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น.

กองทัพบก ส่งทหารช่าง ช่วยขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเพาะปลูก หนุนรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้งในการทำนาข้าว... 24 มิ.ย. 2558 15:11 24 มิ.ย. 2558 16:43 ไทยรัฐ