วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงนายกฯ นั่งหัวโต๊ะสางครรภ์ในวัยรุ่น ผุดบอร์ดคุมเกลือเสริมไอโอดีน แจ้งสิทธิ์รับเงินดูแลเด็กแรกเกิด ส.ค.

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2558 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งยังพบเด็กและเยาวชนจำนวนมากขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก อีกทั้งผลสำรวจสารไอโอดีนในเกลือ ซีอิ๊ว น้ำปลา พบถึง 40% ไม่มีการเติมสารไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน จึงเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเรื่องระบบเกลือเสริมไอโอดีน มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการให้เกิดระบบเกลือเสริมไอโอดีนที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบจัดสรรให้เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2559) เฉพาะครอบครัวยากจนรายละ 400 บาท โดยกำหนดให้หญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนรับสิทธิในเดือน ส.ค.2558-มี.ค.2559 และเริ่มรับเงินในเดือน ต.ค.2558 เป็นต้นไป

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังพิจารณาเรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกำหนดเป้าหมายที่จะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน 10 ปี พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2558-2567 มี 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้เพศศึกษาแก่วัยรุ่น 2.ส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการเลี้ยงดูวัยรุ่น 3.พัฒนาระบบอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 4.พัฒนาระบบช่วยเหลือ คุ้มครอง และสวัสดิการทางสังคมเพื่อรองรับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5.การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศในสังคม และ 6.จัดให้มีกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับรวมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน.

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งยังพบเด็กและเยาวชนจำนวนมากขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก อีกทั้งผลสำรวจสารไอโอดีนในเกลือ ซีอิ๊ว น้ำปลา พบถึง 40% ไม่มีการเติมสารไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน 24 มิ.ย. 2558 00:23 24 มิ.ย. 2558 00:24 ไทยรัฐ