วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. รับทราบ รายงานสถานการณ์น้ำ แนวทางช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำ และแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรสู้กับภัยแล้ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

วันที่ 23 มิ.ย. 58 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลปัญหาภัยแล้ง และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ (24 มิถุนายน) เพื่อรับทราบ และหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน

ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็มีมติรับทราบ รายงานสถานการณ์น้ำ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

11. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกรณีเกษตรกรภาคใต้ ที่เพาะปลูก ในช่วงเวลาหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เดือน และกรณีรายชื่อเกษตรกรตกหล่น

​คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เสนออนุมัติขยายระยะเวลาให้เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ที่มีการเพาะปลูกข้าว ในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 37,402 ครัวเรือน สามารถเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้
และอนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดระบบ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการบันทึก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรจำนวน 2,091 ครัวเรือน สามารถเข้าร่วมในมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอผลการพิจารณา การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ที่เห็นควรให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ทุน ได้แก่ กองทุนยุติธรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเงินทุนหมุนเวียนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อคิดเห็นและข้อสังเกต ของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเร่งรัดกระทรวงการคลัง ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยเสนอวิธีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการนำเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วนโดยด่วน ต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ในห้วงระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 – 1 เมษายน 2558 มีสิทธิ์ได้รับการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ต่อไป

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำ และแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรสู้กับภัยแล้ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 23 มิ.ย. 2558 16:21 23 มิ.ย. 2558 17:37 ไทยรัฐ