วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดกระทรวงรักษาการ ครม.

โดย ซี.12

ในรัฐธรรมนูญร่างแรกที่คณะกรรมาธิการยกร่างฯ จัดทำเสร็จเรียบร้อยและเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณานั้น มีประเด็นที่เห็นว่าถูกต้อง เหมาะสมและสมควรที่จะคงไว้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขไปตามคำขอของกลุ่มต่างๆใน สปช.อย่างน้อย 3 ประเด็นด้วยกัน

ถ้าจะแก้ไขอีกครั้งเพื่อความรัดกุมยิ่งขึ้นก็ไม่เป็นไรอย่าให้เสียหายต่อหลักการที่กำหนดไว้ก็พอ

3 ประเด็นที่ว่าได้แก่ หนึ่งการให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทนคณะรัฐมนตรีหลังการยุบสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ ตามมาตรา 184 สองการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนต้องใช้ระบบคุณธรรม ตามมาตรา 207 และสามการห้ามอัยการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 228

2 ประเด็นแรกเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งกำหนดขึ้นมาครั้งแรก ส่วนประเด็นที่สามเป็นการอุดช่องโหว่ที่อัยการใช้ข้อยกเว้นเป็นประโยชน์แก่พวกกันเองมาทุกยุคทุกสมัย

มาว่ากันถึงประเด็นแรกก่อน คณะกรรมาธิการยกร่างฯ กำหนดบทบัญญัติไว้ในมาตรา 184 ว่า คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ถ้าเป็นกรณีที่คณะรัฐ–มนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา 183 (2) ให้ปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น และให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำร้องขอของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม

2.ไม่กระทำการอันเป็นการใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน รวมทั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

3.ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

4.ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป

5.ไม่ใช้หรือยอมให้ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ให้ปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีเลือกปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีคนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และเลือกปลัดกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรีอีกจำนวนสองคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี

ให้การรักษาราชการแทนของปลัดกระทรวงตามมาตรานี้สิ้นสุดลงเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว

แล้วพรุ่งนี้มาดูกันว่ากลุ่มต่างๆในสภาปฏิรูปแห่งชาติยื่นขอแก้ไขประเด็นนี้อย่างไรบ้าง.

“ซี.12”

22 มิ.ย. 2558 09:03 22 มิ.ย. 2558 09:03 ไทยรัฐ