วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.ต้องใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมขอให้สำนักงานเขตการศึกษาทั่วประเทศจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ผอ.สำนักงานเขต กับรอง ผอ.สำนักงานเขต ผอ.สำนักงานเขต กับ ผอ.กลุ่มงานในสำนักงานเขต และระหว่าง ผอ.สำนักงานเขต กับ ผอ.โรงเรียนในสังกัด ในส่วนของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินตามโครงการด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับข้าราชการในสังกัดที่ตนรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายให้การขานรับนโยบายนี้เป็นอย่างดี

นายจักรพรรดิ์เผยต่อไปว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงระหว่างตนกับรอง ผอ.สำนักงานเขต และ ผอ.กลุ่มงาน ประกอบด้วย การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้กับทางราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ส่วนทำบันทึกข้อตกลงกับ ผอ.โรงเรียน มีสาระสำคัญ เช่น ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน พร้อมนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรม ความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.มาประยุกต์ใช้.

นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร 22 มิ.ย. 2558 08:37 22 มิ.ย. 2558 08:37 ไทยรัฐ