วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึงเด็กแว้นทำประโยชน์-เลิกใช้อำนาจปราบ

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาสาเหตุปัญหาเด็กแว้นที่เกิดขึ้นในสังคม มาจากเด็กถูกผลักออกจากระบบการศึกษา ซึ่งเป็นเด็กหลังห้อง โดยเฉพาะเด็ก ม.2-ม.3 ที่ถูกผลักออกจากระบบการศึกษาสูงถึง 32%, พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่มีเวลาเลี้ยงลูกใช้วัตถุซื้อความรัก เช่น ซื้อมอเตอร์ไซค์ซึ่งออกได้ง่ายมาก, พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนไทยมีแต่พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ดีมีน้อยและห่างไกลเข้าถึงยาก และประเทศไทยไม่มีนโยบายให้เด็กทำกิจกรรม เพราะต้องการให้เด็กเรียนหนังสือเพื่อแข่งขัน ดังนั้นถ้าใช้อำนาจเข้าไปจัดการจะไม่สำเร็จ ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมเด็กคืออะไร

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวด้วยว่า วิธีแก้ต้องปรับทัศนคติผู้ใหญ่ที่มักคิดกับเด็กแว้นในด้านลบ และดึงความสามารถที่มีในตัวเด็กมาทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น ใช้มอเตอร์ไซค์ไปทำกิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ จุดสำคัญ คือต้องรู้ว่าเด็กชอบอะไร งานอะไรที่เด็กถนัด เมื่อมีกลุ่มมีเพื่อนพาเด็กเข้าไปในสังคม หากิจกรรมที่เด็กสนใจบนฐานความชอบของเด็ก ไม่ใช่การจับเด็กไปอบรมบังคับให้ทำกิจกรรมตามหลักสูตรที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ผู้ใหญ่และคนที่เกี่ยวข้องต้องลงไปเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนจากเด็กและเยาวชนร่วมกับชุมชน เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน.

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาสาเหตุปัญหาเด็กแว้นที่เกิดขึ้นในสังคม 22 มิ.ย. 2558 00:24 22 มิ.ย. 2558 02:57 ไทยรัฐ