วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


หอสมุดแห่งชาติ

http://www.nlt.go.th

หอสมุดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวม สงวนรักษา และอนุรักษ์มรดก

ทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติในรูปของเอกสาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการความรู้และข่าวสารแก่คนในชาติ มีทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ที่ www.nlt.go.th

รู้จักเรา เล่าเรื่องภูมิหลังหอสมุดแห่งชาติ วิสัยทัศน์และภารกิจ ทรัพยากรสารสนเทศ ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ เวลาเปิดปิด การเดินทาง บริการ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ หนังสือทั่วไป หนังสือหายาก วารสารและหนังสือพิมพ์ เอกสารโบราณ ห้อง สมุดดิจิตอล หนังสือกรมศิลปากร เอกสารคู่มือองค์ความรู้ และนอกจากนี้ยังมีเมนู หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค ติดต่อเรา แผนผังห้องบริการ...

21 มิ.ย. 2558 10:57 21 มิ.ย. 2558 10:57 ไทยรัฐ