วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชกิจจาฯ แจ้งประกาศ สธ. ยก 'เมอร์ส' เป็นโรคติดต่อ ต้องแจ้งความ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส เป็นโรคติดต่อ และต้องแจ้งความ ...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 58 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศลง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ประกาศลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และประกาศลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กําหนดชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ จํานวน 21 โรค นั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศเพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ ดังนี้ “22. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome - MERS)” 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส เป็นโรคติดต่อ และต้องแจ้งความ ... 18 มิ.ย. 2558 17:01 18 มิ.ย. 2558 17:24 ไทยรัฐ