วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรุปเหรียญซีเกมส์ นักกีฬาไทยจัดให้ 95 ทอง 83 เงิน 69 ทองแดง

ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ทัพนักกีฬาไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 13 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยทำได้ 95 เหรียญทอง 83 เหรียญเงิน และ 69 เหรียญทองแดง ลองมาดูกันว่านักกีฬาไทยได้เหรียญรางวัลจากกีฬาประเภทใดกันบ้าง...


กรีฑา (ชิง 46 ทอง) 17 ทอง 13 เงิน 9 ทองแดง รวม 39 เหรียญ

ทุ่มน้ำหนักชาย : พร้อมรบ จันทิมา (ทอง) ชัชวาล พลเยี่ยม (เงิน)

พุ่งแหลนชาย : พีระเชษฐ์ จันทรา (ทอง) หัสดิน รอดมณี (เงิน)

ขว้างค้อนหญิง : มิ่งกมล คุ้มผล (ทอง) ปานวาศ กิมสร้าง (เงิน)

สัตตกรีฑาหญิง : สุนิสา โคตรสีเมือง (ทอง) กชกร คำเรืองศรี (เงิน)

พุ่งแหลนหญิง : ณัฎฐา นาชาญ (ทอง)

วิ่ง 400 เมตรชาย : คุณานนท์ สุขแก้ว (ทอง)

วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 110 เมตรชาย : จำรัส ฤทธิเดช (ทอง)

วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง : วัลลภา พันธุ์สูงเนิน (ทอง)

วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย : รัตนพล โสวรรณ, อภิสิทธิ์ พรมแก้ว, จีระพงศ์ มีนาพระ, จรัญ สะเทิงรัมย์ (ทอง)

วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง : ศุภาวรรณ ธิปัตย์, ขวัญฤทัย ปากดี, ภัสสร จักษุนิลกร, ทัศพร วรรณกิจ (ทอง)

วิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย : ภูริพัฒน์ ไข่จันทร์, ศรีขรินทร์ วรรณสา, สหรัฐ สัมมาญาณ, คุณานนท์ สุขแก้ว (ทอง)

กระโดดค้ำชาย : ปรณต ภู่ระหงษ์ (ทอง)

กระโดดไกลชาย : ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา (ทอง)

วิ่งมาราธอนหญิง : ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ (ทอง)

กระโดดสูงหญิง : วนิดา บุญวรรณ์ (ทอง)

กระโดดค้ำหญิง : ชยานิศา ชมชื่นดี (ทอง)

ขว้างจักรหญิง : สุเบญรัตน์ อินแสง (ทอง)

ขว้างจักรชาย : ณรงค์ เบญจรูญ (เงิน) ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์ (ทองแดง)

วิ่ง 200 เมตรชาย : จรัญ สะเทิงรัมย์ (เงิน) จิระพงศ์ มีนาพระ (ทองแดง)

ทุ่มน้ำหนักหญิง : สาวิตรี ทองฉาว (เงิน) อารีรัตน์ อินทดิษฐ (ทองแดง)

วิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง : ศุภานิช พูลเกิด, อัจจิมา เอ่งฉ้วน, พรพรรณ เหิมฮึก, ตรีวดี ยงพันธ์ (เงิน)

ขว้างค้อนชาย : ตันติพงษ์ เพชรไชยา (เงิน)

วิ่ง 100 เมตรหญิง : ทัศพร วรรณกิจ (เงิน)

เขย่งก้าวกระโดดชาย : วรัญญู คงนิล (เงิน)

วิ่ง 10,000 เมตรชาย : บุญถึง ศรีสังข์ (เงิน)

วิ่งมาราธอนชาย : บุญถึง ศรีสังข์ (เงิน)

วิ่ง 800 เมตรชาย : โยธิน ยาประจันทร์ (ทองแดง)

วิ่ง 1,500 เมตรชาย : โยธิน ยาประจันทร์ (ทองแดง)

วิ่ง 10,000 เมตรหญิง : เจน วงษ์วรโชติ (ทองแดง)

วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง : วาสนา วินาโท (ทองแดง)

เขย่งก้าวกระโดดหญิง : ฐิติมา เมืองจันทร์ (ทองแดง)

********************************


เรือแคนู (ชิง 17 ทอง) 4 ทอง 6 เงิน 1 ทองแดง รวม 11 เหรียญ

เค-4 1,000 เมตรชาย : อนุสรณ์ สมมิตร, ปิยพันธ์ เผ่าพัฒน์, ณัฐวุฒิ แก้วศรี, เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน (ทอง)

เค-4 200 เมตรชาย : อนุสรณ์ สมมิตร, อดิเทพ ศรีชาติ, ณัฐวุฒิ แก้วศรี, เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน (ทอง)

เค-2 200 เมตรหญิง : วรพร บุญยู่ฮง, กนกพรรณ สวนสันต์ (ทอง)

เค-4 200 เมตรหญิง : ชญานิน ศรีผดุง, พรจรัส แย้มประเสริฐ, กนกพรรณ สวนสันต์, วรพร บุญยู่ฮง (ทอง)

เค-4 500 เมตรหญิง : ชญานิน ศรีผดุง, พรจรัส แย้มประเสริฐ, ธัญญลักษณ์ เอ้นทะไชย, วริพันธ์ โชคงามวงค์ (เงิน)

เค-2 500 เมตรหญิง : วรพร บุญยู่ฮง, กนกพรรณ สวนสันต์ (เงิน)

เค-1 200 เมตรชาย : อดิเทพ ศรีชาติ (เงิน)

เค-1 1,000 เมตรชาย : วิชาญ ใจเที่ยง (เงิน)

เค-2 1,000 เมตรชาย : ฉัตรกมล มณีจักร, ชาญฤทธิ์ ฉากเขียน (เงิน)

ซี-1 200 เมตรหญิง : อรสา เที่ยงกะโทก (เงิน)

เค-2 200 เมตรชาย : ฉัตรกมล มณีจักร, ชาญฤทธิ์ ฉากเขียน (ทองแดง)

******************************


กอล์ฟ (ชิง 4 ทอง) 4 ทอง รวม 4 เหรียญ

บุคคลชาย : เนติพงศ์ ศรีทอง (ทอง) ตะวัน พงศ์พันธุ์ (ทองแดง)

ทีมชาย : กษิดิศ เล็บครุฑ, ตะวัน พงศ์พันธุ์, เนติพงศ์ ศรีทอง, สาริศ สุวรรณรัตน์ (ทอง)

บุคคลหญิง : สุธาวี ชนะชัย (ทอง)

ทีมหญิง : ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, สุธาวี ชนะชัย, เบญญาภา นิภัทร์โสภณ (ทอง)

*********************************

มวยสากลสมัครเล่น (ชิง 11 ทอง) 2 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง รวม 8 เหรียญ

ไลต์ เวลเตอร์เวตชาย : วุฒิชัย มาสุข (ทอง)

เฟเธอร์เวตหญิง : ทัศมาลี ทองจันทร์ (ทอง)

แบนตัมเวตชาย : ธเนศ องค์จันต๊ะ (เงิน)

มิดเดิลเวตชาย : อภิสิทธิ์ ขันโคกเครือ (เงิน)

ไลต์ ฟลายเวตหญิง : จุฑามาศ รักสัตย์ (เงิน)

ฟลายเวตหญิง : โสภิดา สะทุมรัมย์ (ทองแดง)

ไลต์เวตชาย : สายลม อาดี (ทองแดง)

เวลเตอร์เวตชาย : อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์ (ทองแดง)

******************************

แบดมินตัน (ชิง 7 ทอง) 2 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง รวม 5 เหรียญ

หญิงเดี่ยว : บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ทอง)

ทีมหญิง : บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, ดวงอนงค์ อรุณเกษร, จงกลพรรณ กิติธรากูล, กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล, ณิชชาอร จินดาพล, พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข, พุธิตา สุภจิรกุล, รัชนก อินทนนท์, รวินดา ประจงใจ, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ทอง)

ทีมชาย : บดินทร์ อิสสระ, บุญศักดิ์ พลสนะ, โฆษิต เพชรประดับ, มณีพงศ์ จงจิตร, นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร, ภควัฒน์ วิไลลักษณ์, สุดเขต ประภากมล, สัพพัญญู อวิหิงสานนท์, ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข, วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ (เงิน)

คู่ผสม : สุดเขต ประภากมล, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ทองแดง)

*********************************


จักรยาน (ชิง 6 ทอง) 1 ทอง 3 เงิน รวม 4 เหรียญ

ไครทีเรียมหญิง : จุฑาธิป มณีพันธุ์ (ทอง)

จักรยานทางไกลหญิง : จุฑาธิป มณีพันธุ์ (เงิน)

ไทม์ไทรอัลหญิง : จันทร์เพ็ง นนทะสิน (เงิน)

ไทม์ไทรอัลชาย : ธุรกิจ บุญรัตนธนากร (เงิน)

**********************************


ฟันดาบ (ชิง 12 ทอง) 1 ทอง 2 เงิน 7 ทองแดง รวม 10 เหรียญ

ฟอยล์ บุคคลชาย : นนทพัฒน์ ปานจันทร์ (ทอง)

เซเบอร์ บุคคลหญิง : ศิรวลัย สตารัตน์ (เงิน) พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์ (ทองแดง)

เซเบอร์ ทีมหญิง : ภัสรา มนูญญา, พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์, ต้นป่าน โพธิ์แก้ว, ศิรวลัย สตารัตน์ (เงิน)

ฟอยล์ ทีมชาย : โสภนัฐ มายะการ, นนทพัฒน์ ปานจันทร์, ฐาปนันท์ ฟักอังกูร, ศุภกร ศรีแตงอ่อน (ทองแดง)

เซเบอร์ บุคคลชาย : วีระเดช โค๊ธนี (ทองแดง)

เอเป้ บุคคลชาย : ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจริญ (ทองแดง)

เอเป้ ทีมชาย : ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจริญ, สุพจน์ ชวาลานฤมิต, นภัทร เกลื่อนเพชร, วงศธร ทรงประไพ (ทองแดง)

เอเป้ บุคคลหญิง : วิจิตตา ทาคำวงศ์ (ทองแดง)

ฟอยล์ บุคคลหญิง : นันทา จันทสุวรรณสิน (ทองแดง)

******************************

ยิงธนู (ชิง 10 ทอง) 1 ทอง 2 เงิน รวม 3 เหรียญ

ประเภทธนูทแยง บุคคลชาย : วิทยา ทำว่อง (ทอง)

ประเภทธนูผสม ทีมหญิง : กัณยาวีร์ มณีสมบัติกุล, นฤมล จันทร์สุข, สุณีย์ เดชโชกุล (เงิน)

ประเภทธนูผสม ทีมผสม : ชาญชัย ประทีปวัฒนะวงศ์, กัณยาวีร์ มณีสมบัติกุล (เงิน)

*******************************


บิลเลียดและสนุกเกอร์ (ชิง 10 ทอง) 1 ทอง 1 เงิน 5 ทองแดง รวม 7 เหรียญ

บิลเลียดทีมชาย : ประพฤติ ชัยธนสกุล, ธวัช สุจริตธุรการ, สุริยา สุวรรณสิงห์ (ทอง)

สนุกเกอร์ชายคู่ : กฤษณัส เลิศสัตยาทร, รัชโยธิน โยธารักษ์ (เงิน)

บิลเลียดชายเดี่ยว : ประพฤติ ชัยธนสกุล (ทองแดง)

บิลเลียดชายเดี่ยว (500 คะแนน) : ประพฤติ ชัยธนสกุล, ธวัช สุจริตธุรการ (ทองแดง)

บิลเลียดชายคู่ : ประพฤติ ชัยธนสกุล, ธวัช สุจริตธุรการ (ทองแดง)

**********************************

โบว์ลิ่ง (ชิง 10 ทอง) 1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง รวม 3 เหรียญ

มาสเตอร์สชาย : ญาณพล ลาภอาภารัตน์ (ทอง)

ชายเดี่ยว : อรรณพ อารมณ์สรานนท์ (เงิน)

ทีมชาย 5 คน : ภูมินทร์ กลั่นบิดา, อรรณพ อารมณ์สรานนท์, สุรศักดิ์ มานุวงศ์, อัจฉริยะ เช็ง, ญาณพล ลาภอาภารัตน์, คิม โบลเลบี (ทองแดง)

*********************************


ฟุตบอล (ชิง 1 ทอง) 1 ทอง รวม 1 เหรียญ

ทีมชาย : ไทย (ทอง)

***********************************

ฟลอร์บอล (ชิง 2 ทอง) 2 เงิน รวม 2 เหรียญ

ทีมชาย : ไทย (เงิน)

ทีมหญิง : ไทย (เงิน)

******************************


ฮ็อกกี้ (ชิง 2 ทอง) 1 เงิน รวม 1 เหรียญ

ทีมหญิง : ไทย (เงิน)

*******************************


ขี่ม้า (ชิง 4 ทอง) 2 ทองแดง รวม 2 เหรียญ

บุคคล ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง : สายลับ เลิศรัตนชัย (ทองแดง)

ทีม ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง : สายลับ เลิศรัตนชัย, เสียงซอ เลิศรัตนชัย, กรธวัช สำราญ (ทองแดง)

*******************************

กระโดดน้ำ (ชิง 8 ทอง) 2 ทองแดง รวม 2 เหรียญ

แฟลตฟอร์ม 10 เมตรชายคู่ : ธีรภัทร ศิริบูรณ์, ยศวัจน์ จันทผดาวัลย์ (ทองแดง)

แฟลตฟอร์ม 10 เมตรหญิงคู่ : จิรัชญา โยทองยศ, สุฬินฌา บูรณพล (ทองแดง)

********************************


บาสเกตบอล (ชิง 2 ทอง) 1 ทองแดง รวม 1 เหรียญ

ทีมหญิง : ไทย (ทองแดง)

********************************

ยิงปืน (ชิง 26 ทอง) 14 ทอง 7 เงิน 3 ทองแดง รวม 24 เหรียญ

ปืนยาวอัดลม 10 เมตร บุคคลชาย : พงศธร ปัญญาทอง (ทอง) นภิศ ต่อตั้งพานิช (เงิน)

ปืนยาวอัดลมท่านอน 50 เมตร บุคคลชาย : ศุภฤกษ์ วิจารณ์ (ทอง) อัฐพล เอื้ออารี (เงิน)

ปืนยาวท่านอน 50 เมตร บุคคลหญิง : รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง (ทอง) ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ (เงิน)

สกีต บุคคลชาย : จิรนันท์ หทัยชูเกียรติ (ทอง) ปิติภูมิ ภาษี (ทองแดง)

ปืนยาวท่านอน 50 เมตร ทีมหญิง : ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์, สุนันทา มัจฉาชีพ, รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง (ทอง)

สกีต ทีมชาย : ธนภัทร จังพานิช, จิรนันท์ หทัยชูเกียรติ, ปิติภูมิ ภาษี (ทอง)

ปืนสั้นพีพีซี บุคคลชาย : ธนาวุฒิ ธรรมไหว (ทอง)

ปืนสั้นพีพีซี ทีมชาย : บุญทอง โซวสง่า, ธนาวุฒิ ธรรมไหว, เพิ่มพูน ตาปัญญา (ทอง)

ปืนยาวอัดลมท่านอน 50 เมตร ทีมชาย : อัฐพล เอื้ออารี, ศุภฤกษ์ วิจารณ์, เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ (ทอง)

ปืนยาวอัดลม 10 เมตร ทีมชาย : พงศธร ปัญญาทอง, นภิศ ต่อตั้งพานิช, อภิชาครีย์ พงษ์เหล่าขำ (ทอง)

ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมหญิง : ฟองฟ้า พลประจักษ์, ธันยพร พฤกษากร, พิมพ์อร คล้ายสุบรรณ (ทอง)

ปืนสั้นอัดลม 25 เมตร ทีมหญิง : กัลยกร หิรัญเพิ่ม, ณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์, ธันยพร พฤกษากร (ทอง)

ปืนสั้นพีพีซี ทีมหญิง : ภัทรสุดา โซวสง่า, อังสนา เนียมรัศมี, รภัสนันท์ ธนันอมรพงศ์ (ทอง)

ปืนยาว 3 ท่า ทีมหญิง : สุนันทา มัจฉาชีพ, สุภมาศ วันแก้ว, วิชชุดา โพจิตรกาญจกุล (ทอง)

ปืนยาว 3 ท่า บุคคลหญิง : สุภมาศ วันแก้ว (เงิน)

ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร บุคคลหญิง : พิมพ์อร คล้ายสุบรรณ (เงิน)

ปืนสั้นอัดลม 50 เมตร บุคคลชาย : ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล (เงิน)

ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมชาย : ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล, กณิตพงษ์ กองคำ, นพดล สุทธิวิรัช (เงิน)

ปืนยาวอัดลม 10 เมตร ทีมหญิง : สุนันทา มัจฉาชีพ, ธัญลักษณ์ โชติพิบูลย์ศิลป์, ศุภลักษณ์ พิมพ์พันธุ์ (ทองแดง)

ปืนสั้นพีพีซี บุคคลหญิง : ภัทรสุดา โซวสง่า (ทองแดง)

*******************************

เปตอง (ชิง 10 ทอง) 8 ทอง รวม 8 เหรียญ

ชูตติงชาย : ธนากร สังข์แก้ว (ทอง)

หญิงเดี่ยว : นันทวัน เฟื่องสนิท (ทอง)

คู่ผสม : ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง, ณัฎยา อยู่ทอง (ทอง)

ทีม 3 คนชาย : เถลิงเกียรติ ภู่สะอาด, สุขสันต์ เพียงจันทร์, ธนากรณ์ สังข์แก้ว, สุรนาถ ผดุงสรรพ (ทอง)

ทีม 3 คนหญิง : นันทวัน เฟื่องสนิท, อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์, ทองสี ตะมะโคตร, พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช (ทอง)

ทีมผสม 3 คน : สุขสันต์ เพลียจันทร์, ธนากร สังข์แก้ว, อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์ (ทอง)

คู่ชาย : เถลิงเกียรติ ภู่สะอาด, ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง (ทอง)

คู่หญิง : ทองสี ตะมะโคตร, พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช (ทอง)

********************************

เซปักตะกร้อ (ชิง 10 ทอง) 5 ทอง 1 เงิน รวม 6 เหรียญ

ทีมชุดชาย : อนุวัฒน์ ชัยชนะ, ศิริวัฒน์ สาขา, ทวีศักดิ์ ทองสาย, พรชัย เค้าแก้ว, ภาณุพงศ์ เพชรลือ, ภัทรพงษ์ ยุพดี, ธนวัฒน์ ชุ่มเสนา, สมพร ใจสิงหล, อัษดิน วงโยธา, สิทธิพงษ์ คำจันทร์, กฤษณพงษ์ นันทะโคตร, สหชาติ สาครเจริญ (ทอง)

ทีมคู่ชาย : อนุวัฒน์ ชัยชนะ, ศิริวัฒน์ สาขา, ทวีศักดิ์ ทองสาย, พรชัย เค้าแก้ว, ภาณุพงศ์ เพชรลือ, ภัทรพงษ์ ยุพดี, ธนวัฒน์ ชุ่มเสนา, สมพร ใจสิงหล, อัษดิน วงโยธา, สิทธิพงษ์ คำจันทร์, กฤษณพงษ์ นันทะโคตร, สหชาติ สาครเจริญ (ทอง)

ชินลงอีเวนท์ 2 ชาย : คณาวุฒิ รุ่งโรจน์, วิษรุจ ศรีสวัสดิ์, เอกกวี รื่นพารา, ธงชัย สมบัติเกิด, นพดล คงแถวทอง, โกมินทร์ เนาวนน, กมล ประเสริฐ, พงษ์พันธ์ อบถม (ทอง)

ทีมเดี่ยวหญิง : แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว, เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์, ศศิวิมล จันทรสิทธิ์, วันวิสาข์ จันทร์แก่น, วิภาดา จิตรพรรณ (ทอง)

ทีมคู่หญิง : มัสยา ดวงศรี, สมฤดี ปรือปรัก, พะยอม ศรีหงษา (ทอง)

ชินลงอีเวนท์ 1 ชาย : คณาวุฒิ รุ่งโรจน์, วิษรุจ ศรีสวัสดิ์, เอกกวี รื่นพารา, ธงชัย สมบัติเกิด, นพดล คงแถวทอง, โกมินทร์ เนาวนน, กมล ประเสริฐ, พงษ์พันธ์ อบถม (เงิน)

*******************************


เทนนิส (ชิง 7 ทอง) 6 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง รวม 11 เหรียญ

หญิงเดี่ยว : นพวรรณ เลิศชีวกานต์ (ทอง) วรัชญา วงค์เทียนชัย (เงิน)

หญิงคู่ : นพวรรณ เลิศชีวกานต์, วรัชญา วงค์เทียนชัย (ทอง) เพียงธาร ผลิพืช, แทมมารีน ธนสุกาญจน์ (ทองแดง)

ชายคู่ : สรรค์ชัย รติวัฒน์, สนฉัตร รติวัฒน์ (ทอง) วริศ สอนบุตรนาค, กิตติพงษ์ วชิรมโนวงศ์ (ทองแดง)

ทีมชาย : สรรค์ชัย รติวัฒน์, สนฉัตร รติวัฒน์, ดนัย อุดมโชค, กิตติพงษ์ วชิรมโนวงศ์ (ทอง)

ทีมหญิง : ลักษิกา คำขำ, นพวรรณ เลิศชีวกานต์, แทมมารีน ธนสุกาญจน์, วรัชญา วงค์เทียนชัย (ทอง)

ชายเดี่ยว : วริศ สอนบุตรนาค (ทอง)

คู่ผสม : เพียงธาร ผลิพืช, สนฉัตร รติวัฒน์ (เงิน) แทมมารีน ธนสุกาญจน์, สรรค์ชัย รติวัฒน์ (ทองแดง)

******************************


เรือประเพณี (ชิง 8 ทอง) 5 ทอง 3 เงิน รวม 8 เหรียญ

500 เมตรหญิง (12 ฝีพาย) : ไทย (ทอง)

500 เมตรชาย (12 ฝีพาย) : ไทย (ทอง)

200 เมตรชาย (6 ฝีพาย) : ไทย (ทอง)

200 เมตรหญิง (6 ฝีพาย) : ไทย (ทอง)

500 เมตรชาย (6 ฝีพาย) : ไทย (ทอง)

200 เมตรชาย (12 ฝีพาย) : ไทย (เงิน)

500 เมตรชาย (6 ฝีพาย) : ไทย (เงิน)

200 เมตรหญิง (12 ฝีพาย) : ไทย (เงิน)

****************************

ยูโด (ชิง 12 ทอง) 3 ทอง 5 เงิน 1 ทองแดง รวม 9 เหรียญ

73 กิโลกรัมชาย : มาซายูกิ เทราดะ (ทอง)

70 กิโลกรัมหญิง : สุรัตนา ทองศรี (ทอง)

เกิน 100 กิโลกรัมชาย : คุณาธิป เยี้ยอ้น (ทอง)

66 กิโลกรัมชาย : ศราวุฒิ เพ็ชรสิงห์ (เงิน)

81 กิโลกรัมชาย : นพชัย คชรัตน์ (เงิน)

100 กิโลกรัมชาย : สิทธิพงศ์ เนียมกุญชร (เงิน)

63 กิโลกรัมหญิง : อรพินท์ เสนาธรรม (เงิน)

เกิน 78 กิโลกรัมหญิง : ธรธันย์ สัจจะเดช (เงิน)

52 กิโลกรัมหญิง : กชกร วรสีหะ (ทองแดง)

******************************


ปันจักสีลัต (ชิง 13 ทอง) 3 ทอง 1 เงิน รวม 4 เหรียญ

ประเภทต่อสู้หญิง คลาส บี : สุดา เหลืองอภิชาติกุล (ทอง)

ประเภทต่อสู้ชาย คลาส ซี : อดิลัน เจ๊ะแมง (ทอง)

ประเภทต่อสู้ชาย คลาส ดี : พรเทพ พูลเเก้ว (ทอง)

ประเภทต่อสู้ชาย คลาส บี : นันทชัย ขันธ์สาคร (เงิน)

*******************************

เทควันโด (ชิง 15 ทอง) 3 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง รวม 8 เหรียญ

49 กิโลกรัมชาย : ไทย (ทอง)

63 กิโลกรัมชาย : ไทย (ทอง)

74 กิโลกรัมชาย : ไทย (ทอง)

พุมเซ ทีมหญิง : ไทย (เงิน)

53 กิโลกรัมหญิง : ไทย (เงิน)

46 กิโลกรัมหญิง : ไทย (ทองแดง)

พุมเซคู่ผสม : ไทย (ทองแดง)

58 กิโลกรัมชาย : ไทย (ทองแดง)

********************************

เรือใบ (ชิง 20 ทอง) 2 ทอง 6 เงิน 8 ทองแดง รวม 16 เหรียญ

วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์ชาย : ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ (ทอง)

เดี่ยวมือเลเซอร์เรเดียลหญิง : กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม (ทอง)

วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์หญิง : ศิริพร แก้วดวงงาม (เงิน)

เดี่ยวมือเดียวเยาวชนเลเซอร์เรเดียลหญิง (รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี) : กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา (เงิน)

เดี่ยวมือเดียวเยาวชนเลเซอร์เรเดียลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี) : อภิวัฒน์ ศรีงาม (เงิน)

470 หญิง : ไทย (เงิน)

ออฟติมิสต์หญิง : ไทย (เงิน)

ออฟติมิสต์ชาย : ไทย (เงิน)

เดี่ยวมือเดียวเลเซอร์ชาย : กีรติ บัวลง (ทองแดง)

ฟลีต เรซซิง คีลโบ๊ต ประเภททีมหญิง : จงกล ชาญนารถ, ทราย ฉิมสวัสดิ์, เบญจมาศ พูนพัฒน์, ยุพา ทนานง (ทองแดง)

ฟลีต เรซซิ่ง คีลโบ๊ต ประเภททีมชาย : วิวัฒน์ พูนพัฒน์, อนันต์ ดาวจันทึก, ทศพล จอนใจตรง (ทองแดง)

เรซิงออพติมิสต์ทีมผสม (รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี) : กมลชนก กล้าหาญ, ศรันวงศ์ พูนพัฒน์, วรวงศ์ ราชรัตนารักษ์, ชนกชนม์ หวังสุข, สุธน แย้มพินิจ (ทองแดง)

สกีฟ 49 อีอาร์เอฟเอกซ์หญิง : พัทธ์ธีรา มีอยู่สามเสน, นิชาภา ไหวไว (ทองแดง)

420 ชาย : ภูวิช จันทร์ยิ้ม, สราวุธ เพชรศิริ (ทองแดง)

เลเซอร์สแตนดาร์ด ทีมชาย : กีระติ บัวลง, ณัฐวุฒิ แป้นแย้ม, พลเทพ สุขอุดม (ทองแดง)

เลเซอร์ เรเดียลทีมหญิง : กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม, วณิชาพร โฉมทองดี, ณิชาพร แป้นเหมือน (ทองแดง)

******************************


สกีน้ำ (ชิง 11 ทอง) 2 ทอง 1 เงิน รวม 3 เหรียญ

เวคบอร์ดชาย : ปฎิวัติ แจ่มจันทร์ (ทอง) ทัศไนย เกื้อกลูรัฐ (เงิน)

เวคบอร์ด ทีมผสม : ปฎิวัติ แจ่มจันทร์, ทัศไนย เกื้อกลูรัฐ, พันธนันท์ ภมรพล, สายทิพย์ ลาราห์ โรจตระการ, ภัญญาภา ตั้งศิริรันต์ (ทอง)

********************************

วอลเลย์บอล (ชิง 2 ทอง) 2 ทอง รวม 2 เหรียญ

ทีมชาย : จิรายุ รักษาแก้ว, มนตรี แหวนประดับ, กฤษฎา นิลไสว, คณิต ศิลปศร, กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์, กิตตินนท์ นามขุนทด, ยศพล วัฒนะ, กฤษฎา สมคะเน, สราญจิตต์ เจริญสุข, มนตรี พ่วงลิบ, กฤษดา ฉันไชย (ทอง)

ทีมหญิง : วรรณา บัวแก้ว, ปิยะนุช แป้นน้อย, ปลื้มจิตร์ ถินขาว, อรอุมา สิทธิรักษ์, หัตถยา บำรุงสุข, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี, วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, พรพรรณ เกิดปราชญ์, นุศรา ต้อมคำ, จรัสพร บรรดาศักดิ์, อัจฉราพร คงยศ (ทอง)

********************************

ว่ายน้ำ (ชิง 38 ทอง) 1 ทอง 10 เงิน 5 ทองแดง รวม 16 เหรียญ

กบ 200 เมตรชาย : รดมยศ มาตเจือ (ทอง)

ฟรีสไตล์ 800 เมตรหญิง : เอมมิกา หิมะทองคำ (เงิน) เบญจพร ศรีพนมธร (ทองแดง)

กบ 200 เมตรหญิง : เพียงขวัญ ปะวะโพตาโก (เงิน)

ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย : ณภัทร เวชชศาสตร์ (เงิน)

กบ 100 เมตรชาย : รดมยศ มาตเจือ (เงิน)

ฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง : ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง (เงิน)

เดี่ยวผสม 200 เมตรหญิง : เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก (เงิน)

เดี่ยวผสม 400 เมตรหญิง : เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก (เงิน)

ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรหญิง : เจนจิรา ศรีสอาด, กรกาญจนา สะเพียรชัย, เบญจพร ศรีพนมธร, ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง (เงิน)

ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตรหญิง : กรกาญจนา สะเพียรชัย, ภัทรวดี กิตติยา, เบญจพร ศรีพนมธร, ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง (เงิน)

ผลัดผสม 4×100 เมตรหญิง : อารยา วงษ์วาท, เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก, ภัทรวดี กิตติยา, ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง (เงิน)

ผีเสื้อ 200 เมตรหญิง : สุธาสินี แป้นแก้ว (ทองแดง)

ฟรีสไตล์ 400 เมตรหญิง : เอมมิกา หิมะทองคำ (ทองแดง)

กรรเชียง 50 เมตรชาย : กศิภัทร ช่อกระถิน (ทองแดง)

ผลัดผสม 4×100 เมตรชาย : กศิภัทร ช่อกระถิน, รดมยศ มาตเจือ, นวพรรษ วงศ์เจริญ, ณภัทร เวชชศาสตร์ (ทองแดง)

******************************


เทเบิลเทนนิส (ชิง 7 ทอง) 1 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง รวม 6 เหรียญ

หญิงเดี่ยว : สุธาสินี เศวตบุตร (ทอง)

ชายคู่ : ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล, ชนากานต์ อุดมศิลป์ (เงิน)

ทีมหญิง : ธมลวรรณ เขตเขื่อน, นันทนา คำวงศ์, ปิยพร ปานนาค, อรวรรณ พาระนัง, สุธาสินี เศวตบุตร (เงิน)

คู่ผสม : ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล, สุธาสินี เศวตบุตร (เงิน)

ชายเดี่ยว : ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล (ทองแดง)

หญิงคู่ : นันทนา คำวงศ์, สุธาสินี เศวตบุตร (ทองแดง)

*******************************

ยิมนาสติกศิลป์และลีลา (ชิง 17 ทอง) 1 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง รวม 5 เหรียญ

ม้าหมุนชาย : ราชวัตร แก้วปัญญา (ทอง)

บาร์คู่ชาย : ราชวัตร แก้วปัญญา (เงิน)

ทีมชาย : ทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์, โรเบิร์ต ที เกรียงคำ, รัฐศาสตร์ กาณบูรณ์, จามร พรหมณี, วีณา โชคเผ่าอำไพ, ราชวัตร แก้วปัญญา (เงิน)

ห่วงชาย : วีณา โชคเผ่าอำไพ (ทองแดง)

ลีลาบุคคลหญิง : ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน (ทองแดง)

*******************************


เรือพาย (ชิง 8 ทอง) 1 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง รวม 4 เหรียญ

กรรเชียงคู่ไลต์เวต 500 เมตรชาย : พรธวัช อินลี, รัตนพล เทพภิบาล (ทอง)

กรรเชียงเดี่ยวไลต์เวต 500 เมตรหญิง : พุทธรักษา นีกรี (เงิน)

กรรเชียงเดี่ยว 500 เมตรชาย : เปรม นามประเทือง (ทองแดง)

กรรเชียงเดี่ยวไลต์เวต 500 เมตรชาย : จารุวัฒน์ แสนสุข (ทองแดง)

*******************************

รักบี้ 7 คน (ชิง 2 ทอง) 1 ทอง รวม 1 เหรียญ

ทีมหญิง : ไทย (ทอง)

********************************

โปโลน้ำ (ชิง 2 ทอง) 1 ทอง 1 ทองแดง รวม 2 เหรียญ

ทีมหญิง : ไทย (ทอง)

ทีมชาย : ไทย (ทองแดง)

***************************

ซอฟท์บอล (ชิง 2 ทอง) 1 เงิน รวม 1 เหรียญ

ทีมหญิง : วรัญญา บัวผัน, กันทรากร จิตต์เสรี, กาญจนาพร กลมกล่อม, ชมพูนุท คล่องสีมา, วราภรณ์ คนยืน, ทัศนีย์วรรณ กวาวปัญญา, พินิจ ลีอุดม, ศศิธร เนื่องจำนงค์, ณัฐธยาน์ แพงมา, ปาริมา พันธ์คีรี, วรรณพร พูลเจริญ, ธนพรรณ สายสุด, ปวีณา แสงคง, สุวนันท์ สิงหอำพล, อัญชีรา ศิริมหา, นารีรัตน์ สุทธะ, วาสนา ทีวะเวช (เงิน)

******************************

สควอช (ชิง 5 ทอง) 2 ทองแดง รวม 2 เหรียญ

คู่ชาย : ไทย (ทองแดง)

ทีมหญิง : ไทย (ทองแดง)

********************************

เน็ตบอล (ชิง 1 ทอง) 1 ทองแดง รวม 1 เหรียญ

ทีมหญิง : ไทย (ทองแดง)

********************************

ไตรกีฬา (ชิง 2 ทอง) 1 ทองแดง รวม 1 เหรียญ

บุคคลหญิง : สัณฤทัย อารัญศิริ (ทองแดง)

ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ทัพนักกีฬาไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 13 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยทำได้ 95 เหรียญทอง 83 เหรียญเงิน และ 69 เหรียญทองแดง... 17 มิ.ย. 2558 09:16 18 มิ.ย. 2558 16:06 ไทยรัฐ