วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าให้เสียของดีใน รธน.

ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านด่านสำคัญคือสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หรือไม่ก็ตามอาจไม่ได้หมายความว่าผ่านเพราะร่างดีหรือความเหมาะสมของร่างรัฐธรรมนูญ และไม่ผ่านเพราะไม่ดี แต่อาจจะไม่ผ่านเพราะเหตุผลทางการเมือง ดังที่สมาชิก สปช.บางคนประกาศว่าจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้รัฐบาลทำการปฏิรูป

ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน สปช.จะไม่มีการลงประชามติ จะต้องตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ในแง่ดีทำให้รัฐบาลมีเวลาปฏิรูปประเทศ แต่น่าเสียดายถ้าร่างใหม่ตัดบทบัญญัติสำคัญๆของร่างเดิมทิ้งไป หรือร่างใหม่ไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ นายกรัฐมนตรีจะต้องนำรัฐธรรมนูญเก่าฉบับใดฉบับหนึ่งมาประกาศใช้แทนร่างที่ต้องตกไป

น่าเสียดายในแง่ที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีบทบัญญัติดีๆหลายประเด็นและเป็นเรื่องใหม่ๆที่มุ่งทำให้การเมืองใสสะอาด ตัวอย่างเช่น การทำให้พรรคการเมืองเป็นประชาธิปไตย และการป้องกันไม่ให้มี “นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด” โดยห้ามบุคคลผู้มีอำนาจบารมีนอกรัฐธรรมนูญเข้าครอบงำหรือชี้นำในการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคหรือของนักการเมือง

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่โต้เถียงกันอยู่ยังมีบทบัญญัติใหม่เพื่อป้องกันนักการเมืองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เช่น ระบุว่าการสั่งการในการบริหารราชการแผ่นดินให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามสั่งด้วยวาจา และข้าราชการไม่ต้องทำตามคำสั่งของนักการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งห้ามบริหารประเทศแบบประชานิยมสุดโต่ง

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 บังคับไว้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบริหารประเทศที่มุ่งความนิยมทางการเมืองที่อาจทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวเสียหาย ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ระบุว่าการดำเนินนโยบายการ คลังและงบประมาณจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลและวินัยการคลัง

ทั้งยังได้ให้คำจำกัดความของ “เงินแผ่นดิน” อย่างชัดเจน หมายถึงเงินรายได้ แผ่นดิน เงินกู้ เงินคงคลัง ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ นักการเมืองศรีธนญชัยตีความตามอำเภอใจ เช่น บางรัฐบาลถือว่า “เงินกู้” ไม่ใช่ เงินแผ่นดินเพราะไม่ได้นำเข้าคลัง การใช้จ่ายเงินกู้มหาศาลจึงไม่ต้องถูกตรวจสอบจากรัฐสภาหรือองค์กรอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

ประชานิยมแบบสุดโต่งคือการใช้เงินแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนเพื่อมุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ เป็นบทเรียนราคาแพงที่คนไทยจะต้องช่วยกันจดจำ เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีก ตัวอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวที่ก่อความเสียหายร้ายแรง และน่าเสียดายถ้าบทบัญญัติป้องกันเรื่องนี้ไม่ผ่าน สปช.หรือการลงประชามติ.

17 มิ.ย. 2558 09:12 17 มิ.ย. 2558 09:12 ไทยรัฐ