วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้มคุณภาพเมล็ดถั่วจากลาว

โดย ดอกสะแบง

เมล็ดถั่วลิสง...ที่บริโภคกันเป็นประจำทุกวันนี้ เกษตรกรในบ้านเราผลิตไม่พอเพียง ส่วนหนึ่งจำต้องนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งหมิ่นเหม่ต่อการปนเปื้อนกับ...เชื้ออะฟลาทอกซินอันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง...!!

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้วางแผนตัดไฟตั้งแต่ต้นลม โดยร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือกับ ผู้แทนกรมปลูกฝัง สปป.ลาว...

ในการ...ชี้แจงข้อกำหนดและมาตรการควบคุมการผลิตและส่งออกเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบส่งออกมาไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานบังคับของเรา ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้

โดย...ได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน มกษ.4702 ซึ่งกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน และมาตรการควบคุมการผลิตและตรวจสอบค่า คุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่ผ่านการกะเทาะเปลือกจะมีปริมาณอะฟลาทอกซินปนเปื้อนมาได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

และ... ผู้ส่งออกต้องแสดงหลักฐานการรับรองผู้ผลิตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ หรือ CA (Conformity Assessment) พร้อมแนบผลตรวจสอบของ CA หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับมาด้วย

“....ขณะเดียวกันไทยเรายังเสนอแนวทางให้ สปป.ลาว เร่งเผยแพร่ข้อมูลและจัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออก ทั้งยังให้ตรวจสอบรับรองขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้ส่งออกโดย CA หรือหน่วยรับรอง หรือ CB (Certification Body) ที่ได้รับการยอมรับจาก มกอช...

...นอกจากนั้น ก็ควรมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินของภาครัฐ หรือเอกชนที่เป็นที่ยอมรับจากฝ่ายไทย และใช้วิธีการวิเคราะห์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล...

และ...ผู้ส่งออกจักต้องแสดงผลวิเคราะห์ประกอบการส่งออกสินค้าทุกชิปเม้นท์ ด้วย...” เลขาธิการ มกอช. บอกอย่างนั้น...

ในการนี้ได้แบ่งคาบปฏิบัติการเป็น 3 ระยะ คือ ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนต่อไปเป็นการให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนรับรองผู้ผลิตและผู้ส่งออก จากนั้นจึงฝึกอบรมแนะนำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในห้องปฏิบัติการ...

ขั้นตอนแรกได้เริ่มขึ้นแล้ว ในแขวงจำปาสัก สะหวันนะเขตไชยบุรี

และบริคำไชย คาดว่าปีหน้าคงรู้จักใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ได้ทันช่วง ลาวส่งถั่วลิสงมายังไทยมากที่สุดคือระหว่าง กรกฎาคม–สิงหาคม

...คุมเข้มอย่างนี้ นักเปิบทั้งหลายจะได้สบายใจ...!!

ดอกสะแบง

16 มิ.ย. 2558 12:42 16 มิ.ย. 2558 12:42 ไทยรัฐ