วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานคือเงิน 17/06/58

งานคือเงิน 17/06/58

โดย หมึกเขียว
17 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นเพียงบททดสอบความกล้าและแกร่งของคนสู้ชีวิตก่อนก้าวถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จในชีวิต

คนสู้ชีวิต ที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานดีๆ แวะเวียนกันมาได้ที่ งานคือเงิน สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง สังคมศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ มีความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โทร.0-2256-4054,08-9938-9155 ถึง 18 มิ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง เทคนิคการแพทย์, ช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โทร.0-2926-9662 ถึง 19 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในวิชาเอก หรือสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตในวิชาเอก หรือ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มีความรู้ทางด้าน Programming Database อย่างดี มีความรู้ในการพัฒนา Web application มีความรู้ทางด้าน Server management system ระดับพื้นฐาน (หากมีความสามารถด้าน Linux Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้การใช้งาน Application Software โดยเฉพาะ Microsoft office อย่างดี ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการกำหนดประเด็น และเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สามารถผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่, กองแผนงาน งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าทาง การบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิจัย คณิตศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสาร-สนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน การงบประมาณการติดตามผลการดำเนินการ การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบหน้าเว็บไซต์โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆอย่างดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และตั้งใจปฏิบัติงาน, สำนักบริการการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความรู้และประสบการณ์ด้านการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และสามารถออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทั้งอ่าน ฟัง เขียน และพูด สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สอบถามโทร. 0-2504-7133 รับถึง 19 มิ.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ทนายความ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความตาม พ.ร.บ. ทนายความ ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ในฐานะทนายความไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามและสมัครที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ห้อง 208 จ.ปทุมธานี โทร.0-2696-5104, 0-2696-5409 ถึง 22 มิ.ย.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลา รับ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ สมัครที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-2329-8400(-11) ต่อ 208 ถึง 22 มิ.ย.นี้

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 2 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการได้ (หากสามารถประกอบอาหารปรุงสุกจำนวนมากได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ), ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายบริการทางการแพทย์ 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้ สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 24 มิ.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P 7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดอย่างดี สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามรายละเอียดโทร.0-2218-2017 ต่อ 325 รับถึง 25 มิ.ย.นี้

กรมการแพทย์ กลุ่มบริการ รับ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย, พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 1 อัตรา ทั้ง 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันพยาธิวิทยา และมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึง 30 ก.ย.นี้ สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0-2354-8208 (-15) ต่อ 223 รับถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ทางด้าน ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคม วิทยาและมานุษยวิทยา วุฒิ ปริญญาเอกสังคมวิทยา ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด สนใจสอบถามและสมัครที่ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5394-3546 รับถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป การบัญชี การตลาด บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Excel อย่างดี สามารถทำ Website ได้ สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 30 มิ.ย.นี้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้าน วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจสมัครและสอบถามที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ห้อง 231 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.0-2564-4440 ต่อ 7599 รับถึง 30 มิ.ย.นี้. 

หมึกเขียว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้