วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อกหักมาทางนี้! ตามแผนที่ 10 มหาลัยเอกชนน่าเรียนสุดๆ หลังพลาดแอดมิชชั่น

คุณน้องๆ หนูๆ ที่เพิ่งผ่านการแอดมิชชั่นมาหมาดๆ อย่าเพิ่งเสียใจไป แม้หลายคนจะไม่สุขสมหวัง ไม่ได้เข้าไปร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาลดังปรารถนา แต่มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีๆ ก็ยังมีให้เลือกอีกเพียบ

ลองเข้าไปดู ลองไปศึกษากันก่อน คณะใหม่ๆ สาขาใหม่ๆ ที่ต้องจิต โดนใจ เปิดกันให้พรึบ ไม่แน่นะ...อาจจะน่าเรียนกว่า ม.ไหนก็เป็นได้ แถมยังมีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ หลักสูตรสองภาษา เชิญเลือกให้เหมาะสมกันเลยจ้า

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bu.ac.th

หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะสถาปัตยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

หลักสูตรภาษาไทย ภาคพิเศษ 
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรสองภาษา เปิด 4 คณะ
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต ภาคพิเศษ
- คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ (เทียบโอนหน่วยกิต)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคบ่าย
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ

2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.au.edu

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการประกันภัย
- สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มพาณิชยศาสตร์)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- Business Economics (B.Econ.)
 
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
- สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
- Performance Communication (B. Com. Arts)
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์

คณะนิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- สาขาวิชาออกแบบภายใน
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะดนตรี
- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
- สาขาวิชาการแสดงดนตรี

3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.utcc.ac.th

ปริญญาตรี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ปริญญาตรี (เทียบโอน ปวส.)
ปริญญาตรี (E-learning)
ปริญญาตรีใบที่สอง
ปริญญาตรี (จีน-อังกฤษ)

หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์
- ภาคภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
- สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

คณะนิเทศศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
- กลุ่มวิชาเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง
- สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
- สาขาการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาตลาดทุน การเงิน และภาษี
- สาขาวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
- สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- สาขาธุรกิจแฟรนไซส์
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ
 

4. มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rsu.ac.th

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
- แพทยศาสตร์
- ทัตยแพทยศาสตร์
- เภสัชศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- กายภาพบำบัด
- เทคนิคการแพทย์
- การแพทย์แผนตะวันออก
- ทัศนมาตรศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี
- การบิน
- วิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
- นวัตกรรมเกษตร
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- เทคโนโลยีอาหาร


คณะมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- ศิลปศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นวัตกรรมสังคม
- ศึกษาศาสตร์ (English Program)
- การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
- สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
- รัฐประศาสนศาสตร์
- สถาบันภาษาอังกฤษ
- วิทยาลัยรัฐกิจ


คณะเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
- บริหารธุรกิจ
- บัญชี
- เศรษฐศาสตร์
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- ศิลปะ-การออกแบบ
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- ศิลปะและการออกแบบ
- ดิจิทัลอาร์ต
- ดนตรี

5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.spu.ac.th

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะดิจิทัลมีเดีย
- สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
- สาขาวิชาการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกม

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเรือสำราญ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ*

คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี

Sripatum International College
Bachelor of Arts
Airline Business
Media and Marketing Communication (MMC)
Bachelor of Business Administration
International Hospitality Management (I-TIM)
International Hospitality Management (IHM)
International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland)
International Business Management (IBM)
Business Chinese (BCN)
Logistics and Supply Chain Management
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/faculty.php

6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงิน
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิตสติกส์และโซอุปทาน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสาตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาาาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกมส์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
- สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
- สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน

DPU International College (DPUIC)
- Bachelor of Business Administration in Tourism Management (ITMA)
- Bachelor of Business Administration in International Business (IBBA)
- Bachelor of Arts in English for Business Communication (IBEC)

คณะเศรษฐศาสตร์
 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

CHINA-ASEAN International College (CAIC)

International College of Social Sciences and Communication (ICSC)
- Public Management
- Communication Art


7. มหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.siam.edu

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

- International College
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
- วิทยาลัยศิลปการแสดง

8. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stamford.edu

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการธุรกิจการบิน
- การบริหารการเงินและการธนาคาร (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
- การจัดการโลจิสติกส์
- การจัดการ (วิทยาเขตเพชรบุรี)
- การตลาด (วิทยาเขตเพชรบุรี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร (วิทยาเขตเพชรบุรี)
- นิเทศศาสตร์
- การโฆษณา
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

9. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kbu.ac.th

ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี มีดังนี้

- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะจิตวิทยา
- สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
- INTERNATIONAL PROGRAMS
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mut.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
- Bilingual Programme

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนนเทศ

คณะสัตวแพทย์

ร่ายยาวมา 10 สถาบัน มีคณะ สาขาใหม่ๆ เต็มเลย ทั้งนี้เราไม่ได้จัดเรียงลำดับอะไรทั้งสิ้น ใครสนใจแบบไหน ชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษ อยากเรียนแบบเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยได้เลยจ้ะ.

คุณน้องๆ หนูๆ ที่เพิ่งผ่านการแอดมิชชั่นมาหมาดๆ อย่าเพิ่งเสียใจไป แม้หลายคนจะไม่สุขสมหวัง ไม่ได้เข้าไปร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาลดังปรารถนา แต่มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีๆ ก็ยังมีให้เลือกอีกเพียบ ... 16 มิ.ย. 2558 11:29 18 มิ.ย. 2558 17:10 ไทยรัฐ