วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จาริก…เติมเต็มศรัทธาชาวพุทธ

“พระภิกษุเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะ” สงฆ์ผู้อุทิศตนเพื่อพระศาสนาเขตชายแดนไทย

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก”

พระพุทโธวาทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทาน แก่พระอรหันต์ 60 รูป ซึ่งเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรก ในการออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังพื้นที่ต่างๆ

และยังเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยที่ยึดถือปฏิบัติเรื่อยมา เพื่อนำพระศาสนาไปเผยแผ่ และสร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

ไม่เว้นแม้แต่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน บนยอดดอยสูง หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดตามเขตชายแดน ก็ยังมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งลงพื้นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยไม่หวั่นเกรง หรือย่อท้อต่อความยากลำบาก

ภายใต้ชื่อที่เรียกขานกันว่า “พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ” ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 รูป กระจายอยู่ตามพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ 21 จังหวัด

โดยโครงการ “พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งทาง สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) มีการจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มพระภิกษุเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาแนวทางในการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พระภิกษุสงฆ์ที่อาสาเข้ามารับหน้าที่นี้นอกจากต้องมีความกล้าหาญในการบุกตะลุยไปยังพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งยังต้องต่อสู้กับอิทธิพลในท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดแล้ว ต้องมีพรรษา 5 และความรู้ระดับนักธรรมชั้นโทขึ้นไปด้วย เจ้าคณะผู้ปกครองจึงจะอนุญาตให้มารับหน้าที่นี้ได้

พระอธิการภัทรพล ญาณธีโร เจ้าอาวาสวัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ เขตพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ฉายภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุปฏิบัติงานเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะว่า จะเน้นการออกไปเผยแผ่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าถึง ซึ่งในภาคเหนือจะเน้นไปที่พื้นที่บนดอยสูง เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวเขา และชักชวนให้เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา แต่ในพื้นที่ อ.เชียงของ ยังพบปัญหาในเรื่องยาเสพติดด้วย ดังนั้นในการเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละหมู่บ้าน จะมีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด ซึ่งจากการรวมกลุ่มกับพระสงฆ์ในพื้นที่กว่า 10 รูป ลงพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ก็ช่วยให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อ.เชียงของ เบาบางลงได้ โดยแนวทางต่อไปจะเน้นการเข้าให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนบนดอยต่อไป

“หากไม่มีพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปในพื้นที่ ศาสนาพุทธในพื้นที่ดังกล่าวจะหายไปอย่างแน่นอน และหลังจากเข้าไปช่วยให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดน้อยลงแล้ว ยังพบปัญหาใหม่ที่ตามมาคือ เด็ก เยาวชน ติดสื่อออนไลน์มากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นโจทย์ใหม่ที่จะต้องหาทางแก้ไข” พระอธิการภัทรพล กล่าวย้ำถึงความสำคัญของหน้าที่พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ

เช่นเดียวกับ พระอธิการเฉลิมชน อุฏฐาโน เจ้าอาวาสวัดคลองช้าง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่ยืนยันว่าความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน แม้พื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ย่อท้อที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่นี้ต่อไป

“เด็กไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากเจอพระมาก ต้องการกำลังใจจากพระ อาตมาจึงทำงานนี้ต่อเรื่อยมา แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ก็ตาม” ถ้อยคำของ พระอธิการเฉลิมชน แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่ถือว่ามี “ความเสี่ยง” ที่สุดในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

พระอธิการเฉลิมชน ยังบอกด้วยว่า หากมองว่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่ปลอดภัย คงทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ได้ เพราะทุกพื้นที่สามารถเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อ แต่ปัญหาที่สำคัญในการทำงานคือ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น จะเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในบางโรงเรียนก็ไม่ให้การต้อนรับ จะเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบางพื้นที่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่จึงไม่ใช่อุปสรรค แต่อุปสรรคคือการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

“ทีมข่าวศาสนา” ขอเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งพระภิกษุที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกรูป

เพราะพวกท่านถือเป็น “พระใจสิงห์” ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งมวล ในการดำเนินตามแนวพระพุทโธวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แม้ปัจจุบันสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะบทบาทและสถานะของพระสงฆ์

แต่เรามั่นใจเหลือเกินว่า หากพระสงฆ์ดำรงอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ความศรัทธาในพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จะยังคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนแน่นอน.


ทีมข่าวศาสนา

“พระภิกษุเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะ” สงฆ์ผู้อุทิศตนเพื่อพระศาสนาเขตชายแดนไทย 15 มิ.ย. 2558 13:47 15 มิ.ย. 2558 13:48 ไทยรัฐ