วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำคลอด 2 โรงไฟฟ้าขยะ

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) เห็นชอบ 2 โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับปี 2558 คือโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี วงเงินลงทุน 4,400 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ ของเทศบาลนครราชสีมา วงเงินลงทุน 2,200 ล้านบาท รวมเงินลงทุน 6,600 ล้านบาท ขณะเดียวกันที่ประชุมได้หารือในหลักการการพิจารณาโครงการที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 65 โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี 2558-2562 ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ประกอบด้วยเป็นโครงการที่ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หรือเป็นโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของรัฐบาล รวมทั้งเป็นโครงการที่ไม่สร้างภาระต่องบประมาณในระยะยาว

ด้านนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะทั้ง 2 โครงการหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯแล้วหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาเอกชนมาร่วมทุนตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งทั้งสองโครงการถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่พีพีพีอนุมัติเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการโครงการอื่นๆ โดยในปี 2559 จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงการด้านการคมนาคมขนส่งตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่กระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้ดูแล.

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) เห็นชอบ 2 โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับปี 2558 ... 13 มิ.ย. 2558 03:50 13 มิ.ย. 2558 03:51 ไทยรัฐ