วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นับถอยหลัง AEC 13/06/58

สัปดาห์ที่แล้ว ผมพูดถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอาเซียนอื่นอีก 9 ประเทศ โดยใช้ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2557 พบว่า การส่งออกของไทยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในสัดส่วนประมาณ 26.1% 11.0% 10.5% 10.3% 9.6% และ 32.5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดตามลำดับ

จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ เป็นตลาดส่งออกของไทยที่มีความสำคัญต่อการส่งออกสินค้าของไทยอย่างมาก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 4 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยแยกเป็นตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ และกลุ่มประเทศอินโดจีน

4 ประเทศ ในสัดส่วน 17.0% และ 9.1% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดตามลำดับ ซึ่งเราควรมีความเข้าใจในตลาดส่งออกใน AEC แต่ละประเทศให้เด่นชัด เพราะตลาดแต่ละตลาดมีความต้องการสินค้าที่
แตกต่างกัน

สำหรับตลาดกลุ่มอาเซียนผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ หรือกลุ่มอาเซียน 5 ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มีสินค้าส่งออกหลัก 5 ลำดับแรก ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์พร้อมด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ขณะที่กลุ่มอินโดจีน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม มีสินค้าส่งออกหลัก 5 ลำดับแรก ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องดื่ม เหล็กพร้อมด้วยเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

จะสังเกตได้ว่า แต่ละตลาดจะมีความต้องการสินค้าแตกต่างกันไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ดังนั้นการมอง AEC จึงต้องมองแบบองค์รวมทั้ง AEC และแบบแยกส่วนแต่ละประเทศครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

12 มิ.ย. 2558 10:12 12 มิ.ย. 2558 10:12 ไทยรัฐ