วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานคือเงิน 13/06/58

งานคือเงิน 13/06/58

โดย หมึกเขียว
13 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ไม่มีงานใดยากเกินความสามารถของคนขยันและสู้ชีวิต

หมึกเขียว ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ ส่งถึง คนสู้ชีวิตทุกคน ให้สามารถฟันฝ่าทุกปัญหา และประสบความสำเร็จในชีวิต

ส่วนคนที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาได้ที่ งานคือเงิน เช่นเคย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี, สังกัดสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ ศิลปศึกษา มัลติมีเดีย อนิเมชั่น ศิลปะการออกแบบ มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยและมีความสามารถในการสอนวิชาทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์อย่างน้อย 2 ปี (หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือใบรับรองการอบรมภาษาอังกฤษต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการสอนคอมพิวเตอร์ ทางด้านการออกแบบ งานมัลติมีเดีย หรืองานอนิเมชั่น และมีตัวอย่างผลงานที่บันทึก DVD ประกอบ 1 แผ่น เพื่อประกอบการสมัคร มีหนังสือหรือเอกสารรับรองความสามารถทางด้านการสอน หรือ ความสามารถพิเศษต่างๆ, สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการสอนทางด้านบริหารงานคลังและงบประมาณ มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่ระบุสาขาวิชาต้องสำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี, สังกัดสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา ธุรกิจอิสลาม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง, สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา นิติศาสตร์ และ/ หรือ สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย (หากมีประสบการณ์การสอนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สังกัดสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ต้องเป็นหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาใดภาษาหนึ่ง ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระดับสอนและสื่อสารได้ มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร), สังกัดสาขาวิชานาฏยศิลป์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ศิลปะการแสดง หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานาฏยศิลป์ หรือ ศิลปะวัฒนธรรมไทยและศิลปะการแสดง หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีประสบการณ์การสอนนาฏยศิลป์/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/มีใบรับรองประสบการณ์การทำงาน, สังกัดสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพและดนตรีตะวันตก (วิทยาลัยการดนตรี) สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาวิชา ดนตรีไทย ดุริยางค์ไทย ศิลปวัฒนธรรม มานุษยวิทยาดนตรี การจัดการทางวัฒนธรรม ดุริยางคศิลป์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางดนตรี หรือ ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ทาง ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ มีประสบการณ์การสอนดนตรี/มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีใบรับรองประสบการณ์การทำงาน สนใจสอบถามและสมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 สอบถามโทร. 0-2473-7000 (ต่อ 1104, 1111, 1112) รับถึง 15 มิ.ย.นี้

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ฝ่ายการเงินและบัญชีอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 16 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก ทาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีวิทยานิพนธ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.50 สอบถามและสมัครที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3424-5300 ถึง 17 มิ.ย.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา ประจำโครงการหลักสูตรการออกแบบชุมชนบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน วิชาการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนและงานวิชาชีพด้านการออกแบบชุมชนเมือง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในการสอนและบริหารจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ สนใจติดต่อที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 รับถึง 19 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานอธิการบดี รับ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง การจัดการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียนคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ หรือด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ), กองการเจ้าหน้าที่ รับ บุคลากร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้าง หรือปรับปรุงเว็บไซต์อย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตให้บริการ อุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่, งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง รับ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดรูปแบบการรับ–ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องการสื่อสารทางสื่อหลัก และสื่อสังคมออนไลน์มีความสามารถในการประสานงาน และบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษด้านประชาสัมพันธ์ มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอย่างดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักงานประชาสัมพันธ์, นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ การวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระดับดี สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี มีทักษะในการบริหารงาน การประสานงาน และการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี, สำนักบริการการศึกษา ฝ่ายแนะแนวการศึกษา รับ นักแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้าน จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว การให้คำปรึกษา หรือ วิชาเอกที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่, สำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายรับนักศึกษา รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล มีความรู้ความสามารถทาง ด้านการคิดวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา สามารถเขียน Web Page แบบ DYNAMIC โดยภาษา ASP ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในวิชาเอก หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมัครที่กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สอบถามโทร. 0-2504-7133 รับถึง 19 มิ.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือ การเงิน มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สอบถาม สำนักงานเลขานุการ โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 ถึง 29 มิ.ย.นี้.


หมึกเขียว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้