วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายตุลาการศาลปกครอง

ย้ายตุลาการศาลปกครอง

โดย ซี.12
12 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่มีการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนศาล รวมทั้งที่ไปประจําศาลปกครองสูงสุดด้วยมีทั้งสิ้น 27 ราย
เริ่มด้วย ตุลาการศาลปกครองกลาง ที่ไปเป็น ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด 3 ราย ได้แก่ 1.นายดิเรก สุคนธสาคร 2.นายจิตติคุณ แพงคุณ 3.นายศิวศักดิ์ สินอวย

ในทางกลับกัน ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ที่กลับมาเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น มี นางสาวผึ้งรวง ประเสริฐพานิชการ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด เป็น ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี นายประเวศ รักษพล ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด เป็น ตุลาการศาลปกครองสงขลา นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด เป็น ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

ที่โยกย้ายศาลในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองตามเดิมแยกเป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง ที่ออกไปอยู่ศาลปกครองต่างจังหวัดคือ นายสมสกุล ณ บางช้าง ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการ ศาลปกครองเพชรบุรี นางเพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองเพชรบุรี นายประเสริฐ ศรัทธาสุข ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองเพชรบุรี นายชยิน แสงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองสงขลา นายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองสงขลา นายจิรยุทธ ทรงนวล ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองระยอง นางวาสนา จันทราภรณ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช นายนิทัศน์ จูยืนยง ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองระยอง นางสาวศิรินรัตน์ รัตนพันธ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็น ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี

ตุลาการศาลปกครองต่างจังหวัดที่เข้ามาเป็นตุลาการศาลปกครองกลาง คือ นายลิขิต ศกุนะสิงห์ ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นายวิจิตต์ รักถิ่น ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นายวสันต์ เตียวตระกูล ตุลาการศาลปกครองระยอง เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นายอาณัติ สุขปะทิว ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นางสาวสุภาพ ชอบดอน ตุลาการศาลปกครองสงขลา เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นายสุรินทร์ ทองมา ตุลาการศาลปกครองสงขลา เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นายเชวงศิลป์ สุวรรณจินดา ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง นายสัจจา เขม้นงาน ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช เป็น ตุลาการศาลปกครองกลาง

ที่ย้ายสับเปลี่ยนศาลในต่างจังหวัดได้แก่ นายนอบ มากบุญ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เป็น ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก นายไพโรจน์ ทองปาน ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี เป็น ตุลาการ ศาลปกครองระยอง นายชํานาญ ปริบาล ตุลาการศาลปกครองสงขลา เป็น ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี

ทั้งหมดไปรับตำแหน่งใหม่แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2558.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้