วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

โดย ซี.12

ที่จริงการแต่งตั้งโยกย้ายตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นคราวนี้มีมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วและรับรู้รับทราบกันภายในศาลปกครองเอง เพิ่งได้เรื่องได้ราวมานำเสนอต่อบุคคลภายนอก

จะได้รู้ว่าใครเป็นใครไปทำหน้าที่บริหารและอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

ในระดับ อธิบดีศาลปกครอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ นายอําพน เจริญชีวินทร์ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ย้ายไปเป็น อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ย้ายไปเป็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา มีรองอธิบดีคนเดียวที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดี คือ นายประสาน บางประสิทธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช

การโยกย้ายระดับ รองอธิบดี มี นางศิริวรรณ จุลโพธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เป็น รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี นายโสภณ บุญกูล รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เป็น รองอธิบดีศาลปกครองกลาง นายกุศล รักษา รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เป็น รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

ตุลาการหัวหน้าคณะ 2 ราย ได้เลื่อนขึ้นเป็น รองอธิบดี ได้แก่ นายเสถียร ทิวทอง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา

มีตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ที่เอาคนจากศาลต้นไปช่วยงานในศาลสูง อีก 3 ราย คือ นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก เป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี เป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา เป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด

ส่วน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ที่กลับมาเป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง ตามศาลต่างๆคือ นายณัฐ รัฐอมฤต ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด เป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเพชรบุรี นายอาจินต์ ฟักทองพรรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด เป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ในขณะที่ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น มีย้ายเพียงคนเดียวคือ นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช เป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา

อีกชุดเป็น ตุลาการศาลปกครอง ที่เลื่อนขึ้นเป็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง ได้แก่ นายสิทธานต์ สิทธิสุข ตุลาการศาลปกครองระยอง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี นายอาทร คุระวรรณ ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการศาลปกครองระยอง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก

ส่วนที่เหลือเป็นการโยกย้าย ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น สลับสับเปลี่ยนศาล และที่ไปประจําศาลปกครองสูงสุดอีก 27 ราย.

“ซี.12”

10 มิ.ย. 2558 10:39 10 มิ.ย. 2558 10:39 ไทยรัฐ