วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปราบโกงต้องปฏิรูปใหญ่

รัฐบาล คสช.ได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคม เริ่มแต่เมื่อเข้าบริหารประเทศจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในการปฏิรูปทุกด้าน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ประกาศว่าถ้าทำได้ขอให้เจริญรุ่งเรือง ถ้าไม่ทำขอให้มีอันเป็นไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 2557 ประเทศไทยได้คะแนนดีขึ้นเป็นอันดับที่ 85 ใน 175 ประเทศ ได้อันดับที่ 12 ใน 28 ประเทศของเอเชีย แต่ก็ยังไม่พอใจไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้อันดับที่ 1 และแสดงความไม่พอใจที่มีการโทษแต่ข้าราชการฝ่ายเดียวทั้งๆที่มีการทุจริตทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน “ผมจำเป็นต้องจัดการทั้งหมด”

ผลการสำรวจความเห็นคนไทย เมื่อปลายปี 2555 เมื่อถามถึงอาชีพที่มีการทุจริตมากที่สุดคนส่วนใหญ่ระบุ “นักการเมือง” รองลงไปได้แก่ข้าราชการและนักธุรกิจ นักวิชาการระบุว่าการทุจริตเป็นการสมคบกันระหว่างคน 3 กลุ่ม คือนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจ แต่ในปัจจุบันถึงแม้นักการเมืองจะไม่ได้คุมอำนาจแล้ว แต่การทุจริตโกงกินก็ยังมีอยู่

ผลการจัดอันดับ “ดัชนีนิติธรรม” 2558 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขององค์กรโครงการความยุติธรรมโลกให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จากทั้งหมด 102 ประเทศ อันดับต่ำกว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แต่ดีกว่าเวียดนาม จีน กัมพูชาและพม่า ดัชนีนิติธรรมไม่ได้วัดด้านการทุจริต แต่วัดด้านเสรีภาพ ความโปร่งใสและความยุติธรรมด้วย

การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ ไทยยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นองค์ประกอบสำคัญ หลักฐานที่ชัดเจนคือบัญชีรายชื่อข้าราชการหลายร้อยคนที่ถูกเสนอต่อนายก-รัฐมนตรีมีข้าราชการระดับสูง ทั้งระดับผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี และปลัดกระทรวงอยู่ด้วย ส่วนใหญ่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริต นายกรัฐมนตรีเพิ่งจะได้รับบัญชีรายชื่อข้าราชการรอบใหม่อีกถึง 152 คน

ส่วนการทุจริตของฝ่ายการเมืองในระยะนี้ซบเซาลงไปมากเพราะนักการเมืองไม่มีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง การเมืองเป็นต้นตอสำคัญของการทุจริต เนื่องจากนักธุรกิจการเมืองถือว่าการเมืองคือการลงทุนต้องทุ่มเงินมหาศาลในการซื้อเสียง และซื้ออำนาจจึงต้องใช้อำนาจหน้าที่ถอนทุน รวมทั้งบวกดอกเบี้ยและกำไรกลายเป็นการทุจริตที่มโหฬาร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลจึงต้องปฏิรูปอย่างจริงจังทั้งการเมืองและระบบราชการที่ฝังรากลึกในระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก การทุจริตและซื้อขายตำแหน่ง ต้องปฏิรูปค่านิยมของประชาชนไม่ให้ยอมรับนับถือคนโกงที่มีอำนาจและต้องทำการเมืองให้ใสสะอาด ดังที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวอ้าง แต่มีปัญหาว่าจะทำอย่างไร?

10 มิ.ย. 2558 09:04 10 มิ.ย. 2558 09:04 ไทยรัฐ