วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปช.ร่วมแถลงจุดยืน หนุนตีความแบบกว้าง เบิกจ่ายเงิน สปสช.

สปช.ร่วมแถลงจุดยืน หนุน ตีความแบบกว้าง เบิกจ่ายเงิน สปสช. ยัน ควรมีการตีความ ยึดตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545

วันที่ 9 มิ.ย. น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ น.ส.อารี อ๋องสมหวัง และ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สปช. ในฐานะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมแถลงจุดยืนต่อระบบหลักประกันสุขภาพ หลังร่วมประชุม สปสช. เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ได้พิจารณาในประเด็นที่ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทักท้วงการใช้เงินของ สปสช. 6 ประเด็น ซึ่งเห็นว่า มี 3 ประเด็น ที่​ควรให้มีการตีความยึดตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 และจะนำข้อเสนอนี้ส่งต่อไปยัง สปช.ปฏิรูประบบสาธารณสุขต่อไป

น.ส.ทัศนา กล่าวว่า 1. เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข อาทิ แพทย์​ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต บาดเจ็บ พิการ จากการให้บริการผู้ป่วยซึ่งถูกมองว่าผิดกฎหมาย จึงเรียกร้องให้มีการตีความแบบกว้าง เพราะมีความเสี่ยงจากการตั้งใจทำงานและอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันต่อไป หากมีปัญหาก็ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

ด้าน น.ส.สารี กล่าวว่า 2. การเสนอให้มีการไล่เบี้ย เอาเงินคืนจากผู้กระทำผิดตามมาตรา 42 ซึ่ง สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว ซึ่งเห็นว่า ไม่ควรไล่เบี้ย เพราะเชื่อว่า ไม่มีใครอยากทำผิดพลาดทุกคนตั้งใจทำงาน ตั้งใจให้บริการประชาชนเต็มกำลัง แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ อีกทั้งการไล่เบี้ย จะกระทบต่อขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวเสริม ว่า 3. เรื่องการจ่ายเงินให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กรที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย ซึ่ง สตง.ระบุ ว่า สปสช. จ่ายเงินให้แก่ องค์กร มูลนิธิ และบุคคล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มิได้เป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกฎหมาย ซึ่งเห็นว่าการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน มีส่วนร่วมเท่าที่กระทำได้ มากกว่าจะตีความกฎหมายอย่างแคบเพียงอย่างเดียว

สปช.ร่วมแถลงจุดยืน หนุน ตีความแบบกว้าง เบิกจ่ายเงิน สปสช. ยัน ควรมีการตีความ ยึดตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 9 มิ.ย. 2558 17:02 9 มิ.ย. 2558 19:34 ไทยรัฐ