วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ห้ามจอดรถ ถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เริ่ม 9 มิ.ย.

ห้ามจอดรถ ถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เริ่ม 9 มิ.ย.

  • Share:

เริ่มใช้ 9 มิ.ย.58 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเขตกทม.ห้ามจอดรถตู้-รถบัส บนถนนบางสายรอบเกาะรัตนโกสินทร์  ชี้ทำให้เกิดปัญหาการจราจร และกระทบต่อโครงสร้างพระบรมมหาราชวัง... 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.58 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถ ในถนนบางสาย พ.ศ.2558 ระบุว่า ตาม ที่คณะรัฐบาลได้มีนโยบายจัดระเบียบการจราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากโดยใช้รถตู้และรถบัสเป็นยานพาหนะ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร และผลกระทบไปถึงถนนสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกัน อีกทั้งยังทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเสียงเกินค่ามาตรฐาน มีแรงสั่นสะเทือนจากรถขนาดใหญ่ที่เข้ามาในพื้นที่กระทบต่อโครงสร้างและสร้างความเสียหายต่อพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จึงต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงมีความจําเป็นต้องจัดระเบียบการจราจรโดยการห้ามจอดรถเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนดังกล่าว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถ ในถนนบางสาย พ.ศ. 2558”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามจอดรถยนต์โดยสารไม่ประจําทาง (รถทัศนาจร) เกิน 15 ที่นั่ง ตลอดเวลาในถนนสนามไชยทั้งสองฝั่ง บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตั้งแต่วงเวียนกรมการรักษาดินแดนถึงแยกพระพิพิธ

ข้อ 4 ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ในถนนราชดําเนินกลางทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา

ข้อ 5 ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ในถนนอรุณอัมรินทร์ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกศิริราชถึงสะพานพระราม 8

ข้อ 6 ข้อบังคับนี้ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ข้อ 7 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับใดที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 พลตํารวจตรีอดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้