วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดาวพงษ์' ร่วมเปิดงานวันทะเลโลก หาดป่าตอง

"ดาวพงษ์" เปิดงานวันทะเลโลกที่หาดป่าตอง ภูเก็ต ระบุเร่งผลักดันให้มี พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีผลบังคับใช้ใน มิ.ย.นี้...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. 58 ที่สวนสาธารณะโลมา ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เนื่องในวันทะเลโลก ปี 58 ภายใต้แนวคิด Healthy oceans, healthy planet ทะเลสวยสะอาด โลกสวยสดใส เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ภูเก็ต นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง-หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน 800 คนเข้าร่วม

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางทะเล การเก็บขยะทั้งบนชายหาดและในทะเล รวมทั้งการลงนามในปฏิญญาร่วมกัน 8 เครือข่าย คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชมรมเรือหางยาวอ่าวป่าตอง ชมรมเรือหางยาวอ่าวบางเทา ชมรมเจ็ตสกีหาดป่าตอง เรือนำเที่ยวดำน้ำ Liveaboard ชมรม Go Eco Phuket สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามันและสมาคมประมงภูเก็ต

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า วันทะเลโลก หรือ World Day เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลกได้ร่วมกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ และได้ประชุมกันที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล กำหนดให้วันที่ 8 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของท้องทะเลและกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของท้องถิ่นตนเอง

"จากการที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี แต่ขณะเดียวกันธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลกลับส่งผลให้เกิดขยะจำนวนมากจนสร้างปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม บางส่วนนำไปฝังกลบ แต่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้น ขยะบางส่วนถูกทิ้งหรือหลุดลอยลงสู่ลำคลอง ลงสู่ทะเล ส่งผลให้สัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติตาย เนื่องจากมีคุณภาพน้ำต่ำ มีขยะมูลฝอยจำพวกถุงพลาสติกและขวดน้ำบางส่วนที่ลงสู่ท้องทะเล ไปปกคลุมแหล่งปะการังที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้นั้น มีสภาพเสื่อมโทรมไม่มีความงดงามตามธรรมชาติ" นายโสภณกล่าว

นายโสภณ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงมีการสำรวจและพบว่า ขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทำให้สัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเลและพะยูนได้รับบาดเจ็บและตายเป็นจำนวนมาก จากการที่ขยะพลาสติกเข้าไปทำให้อุดตันบริเวณทางเดินอาหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ถือเอาวันทะเลโลก เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหนท้องทะเลไทยและการแก้ไขปัญหาขยะในท้องทะเล ด้วยการสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเลอย่างจริงจัง และหยุดพฤติกรรมทำลายทะเลโดยรู้เท่าทันไม่ถึงการณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นตันไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯ เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ โดยมีเป้าหมาย สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลของไทยต้องประสบกับภาวะเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือมนุษย์ ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์เหลืออยู่เพียง 1.52 ล้านไร่ ปัญหาการตายของสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล โลมา พะยูน ปัญหาแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์เพียงร้อยละ 10-20 ปัญหาขยะทะเลในรอบ 6 ปี ที่มีสถิติสะสมสูงถึงกว่า 50 ตัน และผลกระทบจากการท่องเที่ยว ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขและฟื้นฟู โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผลักดันให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน มิ.ย. 58 ทั้งนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวจะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล.

"ดาวพงษ์" เปิดงานวันทะเลโลกที่หาดป่าตอง ภูเก็ต ระบุเร่งผลักดันให้มี พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีผลบังคับใช้ใน มิ.ย.นี้... 8 มิ.ย. 2558 18:27 8 มิ.ย. 2558 19:05 ไทยรัฐ