ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' ชำแหละ 10 ปี ประชาธิปไตยแบบผิด อำนาจรัฐถูกใช้โดยมิชอบ

'ปนัดดา' ชี้ ปัญหาบ้านเมืองผ่านมา 10 ปี งานความมั่นคงพลาด มีการปล่อยให้เกิดการทุจริตร้ายแรงในโครงการจำนำข้าว มีการใช้อำนาจรัฐช่วยพวกพ้อง ไม่เคารพกฎหมาย ทำคนในชาติแตกแยก แต่เจ็บปวดสุด คือละเลยให้มีการดูหมิ่นสถาบันฯ...

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 58 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีคณะครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษาหลายสถาบันอยากให้สะท้อนภาพของประชาธิปไตย ในประเทศไทยในช่วงเวลาประมาณกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ในฐานะที่ตนรับราชการมานานจนกระทั่งมาถึงห้วงระยะเวลาสุดท้ายของการรับราชการ และในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง สามารถตอบได้ว่า เราคงต้องมองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาก่อนหน้าปัจจุบัน เมื่อเรามีผู้บริหารประเทศมาจากการเลือกตั้งแล้วไปเรียกกันเอาเองว่านั่น คือ ประชาธิปไตยทั้งที่ไม่ใช่ แล้วบ้านเมืองไทยเป็นเช่นไร เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง ปัญหาหลักๆ และนำความเสียหายต่อประเทศ ตั้งแต่เรื่องการประกาศยุบ ศอ.บต. และ พตท.43 รวมถึงการลบหลู่บุคคลต่างศาสนาและชาติพันธุ์ อันถือเป็นชนวนเหตุใหญ่หลวง นำความวุ่นวายไม่รู้จบสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตราบทุกวันนี้

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ รวมทั้งส่วนตัวในฐานะอดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ วิเคราะห์ว่า เป็นการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่ผิดพลาด ครั้งสำคัญของประเทศไทย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั้งในแวดวงการเมือง และราชการมากมายหลายเรื่อง เช่น เรื่องโครงการจำนำข้าว ฯลฯ การใช้อำนาจรัฐในทางที่เป็นความบกพร่องเสียหาย การให้ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พวกตน การกล่าวคำเท็จ การไม่เคารพกฎหมาย

เรื่องที่ผิดพลาดยิ่งและต้องใช้เวลายาวนาน ในการปรับความเข้าใจอันดีระหว่างกัน คือการสร้างความแตกแยกของผู้คนพลเมืองในชาติ ให้เป็นฝ่ายเป็นสีเป็นศัตรู ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ การปล่อยปละละเลยให้มีการลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันสำคัญของชาติ กระทำเสมือนปากว่าตาขยิบ อันสร้างความเจ็บปวดแก่ประชาชนคนไทยทั้งชาติ และการสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดการหลงลืมตัวและขาดความรู้ ความสามารถในการใช้อำนาจ ตลอดจนทำให้ข้าราชการขาดการยึดมั่นปรัชญาความเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ขาดความรักความผูกพันต่อสถาบันสำคัญของชาติ แต่กลับไปให้ความสำคัญต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองแทน

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า  ขอให้ผู้ตั้งคำถามทุกท่านได้พิจารณาตรึกตรองด้วยความเสียสละ มีความรอบคอบด้วยเหตุและผล ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบอย่างเป็นกระบวนวิธีในทางวิชาการ คำตอบของแต่ละท่านคงจะมีเฉลยออกมาได้โดยไม่ยาก หากเราทุกคนยึดมั่นหลักความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ และหลักบูรณภาพของประเทศในทุกๆ บริบทเป็นตัวตั้ง โดยหวังว่าการแก้ไขปัญหาหรือการปฏิรูปประเทศจะไม่นำไปสู่ฝันร้ายของคนไทย เช่นนี้อีก.

'ปนัดดา' ชี้ ปัญหาบ้านเมืองผ่านมา 10 ปี งานความมั่นคงพลาด มีการปล่อยให้เกิดการทุจริตร้ายแรงในโครงการจำนำข้าว มีการใช้อำนาจรัฐช่วยพวกพ้อง ไม่เคารพกฎหมาย ทำคนในชาติแตกแยก แต่เจ็บปวดสุดคือละเลยให้มีการดูหมิ่นสถาบันฯ... 7 มิ.ย. 2558 15:32 7 มิ.ย. 2558 15:57 ไทยรัฐ