ไลฟ์สไตล์
100 year

แต่งตั้งด้วยจริยธรรม (3)

ซี.124 มิ.ย. 2558 05:01 น.
SHARE

อยากเห็นกรอบการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารที่กำลังจะออกมาบ้างไหม

ถ้าต้องการจะจัดให้แต่ต้องบอกก่อนว่ายังเป็นเพียงตัวร่างที่กำลังปรับปรุงให้รัดกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดคะแนนในการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดซึ่งมีน้ำหนักไม่เท่ากัน

ข่าวแนะนำ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมแบ่งออกเป็น 8 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 ประเมินความพร้อมรับผิดในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ (2 ตัวชี้วัด 4 ประเด็น ย่อย) ผู้บริหาร มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบจากการตัดสินใจและการดำเนินการที่มีปัญหาหรือมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

หมวดที่ 2 การเคารพต่อหลักนิติธรรม (2 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นย่อย) ผู้บริหารแสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ชักนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรับผิดชอบ มีมาตรการให้องค์กรอื่นที่มีความสัมพันธ์มีการดำเนินการต่างๆตามกรอบของกฎหมาย ฯลฯ

หมวดที่ 3 การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (2 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นย่อย) ผู้บริหารมีการปฏิบัติที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมด้วย ฯลฯ

หมวดที่ 4 ความโปร่งใส (5 ตัวชี้วัด 12 ประเด็นย่อย) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอธิบายได้ ยอมรับกลไกการตรวจสอบในการตัดสินใจหรือในการดำเนินการ มีความกล้าตัดสินใจและยืนหยัดในความถูกต้อง กำกับดูแลหน่วยงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เที่ยงธรรม ฯลฯ

หมวดที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม (4 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นย่อย) มีพฤติกรรมบนพื้นฐานของค่านิยมที่ยึดถือความซื่อตรง ความเท่าเทียม และความยุติธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม มีค่านิยมส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารที่มีจริยธรรม ฯลฯ

หมวดที่ 6 ให้ความสำคัญต่อประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นย่อย) ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำธุรกรรมด้วยคำนึงถึงประโยชน์ และสิทธิทางกฎหมายของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความคาดหวังของสังคม ฯลฯ

หมวดที่ 7 ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (3 ตัวชี้วัด 3 ประเด็นย่อย) ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต หลีกเลี่ยงการร่วมกระทำผิดกับผู้อื่นในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามการปฏิบัติของสากล ไม่มีส่วนให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการกระทำผิดหรือการเพิกเฉย หรือได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิด กฎหมาย หรือศีลธรรม

หมวดที่ 8 จริยธรรมในการเป็นผู้บริหารที่ดี (4 ตัวชี้วัด 2 ประเด็นย่อย) ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการครองตนและการปกครองบังคับบัญชาตามหลักศีลธรรม กรอบระเบียบปฏิบัติและหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆไว้รอของจริงที่รัดกุมอีกที.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12แต่งตั้งด้วยจริยธรรมเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 00:14 น.