ข่าว

วิดีโอ

หลังบ้านตำรวจ

โดย สหบาท

ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพัฒนาการ และสติปัญญามากกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเด็กทั้งหมด

ข้อมูลการสำรวจความพิการ และทุพพลภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2545 และปี 2550 พบว่า ในประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 2.7 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด คิดเป็น 1.75 ล้านคน หากคำนวณอัตราเดียวกับจำนวนกำลังพลตำรวจ จะมีบุตรตำรวจที่มีความต้องการพิเศษ 5,900 คน

เนื่องจาก อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูง จะเห็นได้จากข่าวการฆ่าตัวตายของตำรวจเกิดจากความกดดันในหน้าที่มีอยู่ให้เห็นเป็นประจำ การที่มีลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะยิ่งเพิ่มเป็นความเครียดให้กับหัวหน้าครอบครัว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คิดโครงการ “พัฒนาการดี ชีวีมีสุข เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษ” เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระจากหัวหน้าครอบครัวข้าราชการตำรวจที่บุตรมีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับการดูแลจากแพทย์ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ประสาน กลุ่มงานกุมารเวช โรงพยาบาลตำรวจ จัดคลินิกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ จัดทีมสหวิชาชีพ จิตเวช กายภาพบำบัด แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ให้คำแนะนำช่วยเหลือรักษาบุตรตำรวจที่มีความต้องการพิเศษ
เริ่มต้นที่ช่วงอายุไม่เกิน 15 ปี ที่มีปัญหาสติปัญญาหรือความทรงจำ ปัญหาจิตอื่นๆ ปัญหาทางภาษาหรือการสื่อสารความหมาย บกพร่องการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางอวัยวะภายในและบกพร่องทางโครงกระดูก

สมาคมแม่บ้านตำรวจ สำรวจจำนวน และความต้องการไปยังกองบัญชาการทั่วประเทศ เพื่อประสานกลุ่มกุมารเวชกรรม รพ.ตร. เข้ามารับตัวบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความต้องการพิเศษไว้รักษาและช่วยเหลือ

จัดระบบการส่งต่อบุตรข้าราชการตำรวจจากภูมิลำเนาให้มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจ จัดหาห้องพักให้ครอบครัวที่ติดตามบุตรมารักษา และอยู่ในระหว่างรับการถ่ายทอดการเรียนรู้ กระตุ้นพัฒนาการในโรงพยาบาลตำรวจ

เป็นภารกิจที่ “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” ยึดถือนโยบายเสริมสร้างสวัสดิการครอบครัวตำรวจ

แบ่งเบาภาระจากหัวหน้าครอบครัวตำรวจ.

สหบาท

3 มิ.ย. 2558 13:21 3 มิ.ย. 2558 13:21 ไทยรัฐ