ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้งด้วยจริยธรรม

โดย ซี.12

ข้อเรียกร้องต้องการให้พิจารณาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของข้าราชการที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่มีมาช้านานแต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นจริงเป็นจัง

มาถึงตอนนี้เรื่องราวเหล่านี้เริ่มมีความเป็นไปได้อย่างจริงจังขึ้นมาแล้วเมื่อ ก.พ. หรือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในยุคนี้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ที่วางกรอบการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร

แล้วมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ.จริยธรรมฯ ดังกล่าวพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมให้มีประเด็นและแนวทางการนำไปปฏิบัติในระยะแรกได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.พ.ไปพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนั้นเป็นประเด็นที่มีคุณค่าและความหมายอย่างเช่น ควรมีการปรับปรุงรูปแบบที่ใช้ในการประเมินเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ และควรมีการพัฒนาคู่มือประกอบการใช้หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม

ควรกำหนดเกณฑ์การประเมินที่มีนัยสำคัญ หากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวแล้วถือว่าไม่ผ่านการประเมินทางจริยธรรม เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้บริหาร เป็นต้น การกำหนดเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญนี้ สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน สำหรับข้าราชการระดับบริหารได้

เนื่องด้วยระยะเวลาการดำเนินการมีจำกัด เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารตามร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องเสร็จพร้อมดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาดังกล่าว

อีกทั้งจากการที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ก.พ.จึงแนะนำให้เผยแพร่เกณฑ์การประเมินและจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินได้อย่างชัดเจนตามแนวทางที่กำหนด

รวมทั้งการเผยแพร่แนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงการให้ความสำคัญ และจริงจังในการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ที่มีบทบาทเป็นอย่างสูงในการผลักดันเรื่องนี้คือ นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ ก.พ.และประธาน อ.ก.พ.จริยธรรมฯ รวมทั้ง นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการ ก.พ. และ อ.ก.พ.จริยธรรมฯ ซึ่งมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการกำหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เหมาะสมลงตัว

ถ้ามีโอกาสจะได้นำเอาตัวอย่างหลักเกณฑ์มาให้รับทราบโดยทั่วกัน

แต่ที่แน่ๆคือ หากใครไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่มีนัยสำคัญ อย่างที่บอกแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่หวังไว้เป็นแน่.

“ซี.12”

1 มิ.ย. 2558 11:15 1 มิ.ย. 2558 11:15 ไทยรัฐ