งานคือเงิน 01/06/58

ข่าว

  งานคือเงิน 01/06/58

  หมึกเขียว

   1 มิ.ย. 2558 05:01 น.

   ไม่มีความสำเร็จใดที่ปราศจากการเริ่มต้น

   หมึกเขียว ขอเป็นหนึ่งกำลังใจส่งให้ คนสู้ชีวิต ที่พร้อมจะเริ่มต้นเดินหน้าฟันฝ่าทุกปัญหาและอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยที่วาดฝันไว้ พร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช อายุไม่เกิน 65 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์ในการทำงาน กรณีเคยปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่า หรือ กรณีทำงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ และการบริหารอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานได้อย่างดี มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างดี มีประวัติการทำงาน และการครองตนเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างดี มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้อย่างดี สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาให้แก่งานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.และมหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย อันอาจขัดแย้งต่อการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนใจสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอบถาม โทร.0-2504-7133 รับถึง 1 มิ.ย.นี้

   กรมที่ดิน รับ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดกองการพิมพ์ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา วิจิตรศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ., เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 28 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงินและการธนาคาร ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ., เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงินและการธนาคาร ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ., เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ., เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติการ 29 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ การก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติการ 1 อัตรา (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรม สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-5613 ถึง 2 มิ.ย.นี้

   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอเมริกัน การแปลและการล่าม ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษ สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม–จันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 รับถึง 5 มิ.ย.นี้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือทางด้าน การศึกษา สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนฟิสิกส์ หุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หากมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)/ปริญญาโท สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/ทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ที่ยังไม่หมดอายุ (หากผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ), สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและสื่อดิจิทัล รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เกม เทคโนโลยีเกม คอมพิวเตอร์อาร์ต แอนิเมชั่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจหรือความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์เกม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีใจรักในงานสอน รับผิดชอบในงานสอนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย อุทิศและเสียสละตนในการปฏิบัติงาน, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคหกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาอาหารและโภชนาการ มีใจรักในการสอน มีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 1 ปี, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีใจรักในการสอน มีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 1 ปี, คณะวิทยาการจัดการ รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถดูแล และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ และสำนักงานด้าน Hardware, Software และ Network (หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท /ปริญญาเอก ด้าน บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับดีมาก, สาขาวิชาบัญชี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท ด้าน บัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต) หรือ บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับดีมาก, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อายุ 21–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง การบริหารกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์-ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะ Microsoft Office) อย่างดี สามารถสื่อสาร ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ และวันเสาร์–อาทิตย์ได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสืบค้น จัดเก็บ จัดทำ และนำเสนองานทางด้านวัฒนธรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสอบถามและสมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 รับถึง 5 มิ.ย.นี้.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 00:00 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์