วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
1 มิ.ย. 2558 05:01 น.
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ซี.12
1 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลนี้คือการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด

จึงมีการจัดตั้ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นโดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานกรรมการอำนวยการ

ในการนี้มี ข้าราชการ ที่มีส่วนร่วมในการทำงานได้ทำบันทึกเรื่องราวที่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ร่วมรับทราบว่า

ในการดำเนินงานโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจงานเกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริ เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำรินโยบายชาติ และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น

หม่อมหลวงปนัดดา ในฐานะประธานได้ให้ความสำคัญสูงสุด โดยได้กำหนดให้มีการจัดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำแนกการดำเนินงานเป็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน โดยในแต่ละด้านจะมีคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในด้านนั้นๆเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมีผู้แทนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วย

ในความเป็นจริงปัจจุบันคณะอนุกรรมการทุกคณะได้จัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดเป็นรูปธรรม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อันเกิดจากภาษีของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

มีการอนุมัติโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝายกั้นน้ำของจังหวัดน่านและโครงการยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดอุดรธานี โดยมีมูลนิธิปิดทองหลังพระฯเป็นผู้ดำเนินการ

เพื่อให้คณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ สามารถใช้เวลาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯเป็นครั้งคราว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะอนุกรรมการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฯ และทีมงานได้ติดตามการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังได้บรรยายให้ความรู้ต่อบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานตามโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด

นี่เป็นการทำงานในรูปแบบที่เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างจริงจัง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้