ข่าว

วิดีโอ

ชูสหกรณ์ดีเด่นดัง มีเหลือบแค่2%

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ...เป็นกรณีศึกษาสำคัญที่สมาชิกสหกรณ์ทั่วไทยจะได้หันไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มสหกรณ์ของตนเองอย่างเข้มแข็ง

ในภาพรวม “สหกรณ์” ทั้งประเทศมี 8,000 กว่าแห่ง นับเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี 570 แห่ง ที่มีปัญหาก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีปัญหาไปด้วยกันทั้งหมด ยังมีสหกรณ์ที่ดีๆและมั่นคงอีกมากมาย

ยกตัวอย่าง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ...ในรอบสามปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถบริหารจัดการจนทำให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประสบความสำเร็จ มีผลกำไรต่อเนื่องทุกปี และมีปริมาณธุรกิจที่สหกรณ์ทำกับสมาชิกเพิ่มขึ้น

อีกทั้งการฝากเงินก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อัตราทุนสำรองเพิ่มขึ้น อัตราค่าใช้จ่ายลดลง สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผล...เงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกปี มีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี

โอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งนี้ จดทะเบียนตั้งเป็นสหกรณ์ในปี 2525 แต่ก่อนหน้านี้ราวปี 2523 บริษัทกับพนักงานทดลองใช้วิธีการของสหกรณ์ ใช้รูปแบบ ระบบสหกรณ์เข้ามาดำเนินงานอยู่ก่อน...สองปีผ่านไป ปรากฏว่าได้ผลออกมาดี แก้ปัญหาตรงเป้า โดยเฉพาะสาเหตุหลักปัญหารายได้ไม่พอใช้ แก้ปัญหาหนี้สิน...พนักงานเป็นหนี้นอกระบบเยอะ

พนักงานมีเงินเดือนประจำ แต่ปัญหาคือรายได้ไม่พอใช้ต้องไปกู้เงินนอกระบบ เงินเดือนออกก็เอาไปใช้หนี้ดอกเบี้ยนอกระบบที่สูงไว้ก่อน... รู้ปัญหาก็พยายามแก้ให้ตรงจุดใช้วิธีสหกรณ์มาสร้างความมั่นคง

โป๊ะเชะโดนใจ “สหกรณ์”...ปลดหนี้ให้พนักงานได้ เลยจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมา แต่ตอนหลังปี 2548 มีประกาศกระทรวงเพิ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้นมา เพื่อขยายขอบข่ายงานให้มากขึ้นก็เลยเปลี่ยน

โอภาส ย้ำว่า ความสำเร็จสหกรณ์แห่งนี้ที่ต้องเน้นย้ำ กรรมการสหกรณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์สมาชิกโดยอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรงอกเงยหวือหวา

นอกจากนี้ สมาชิกสหกรณ์ยังมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบตนเอง ให้ความร่วมมือ...มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ร้อยละ 100

สมาชิกสหกรณ์ปลดหนี้ เปลื้องหนี้ทีละแห่งๆไปเรื่อยๆ จากมีเจ้าหนี้หลายด้านรุมเร้าเต็มที่สุดๆก็จะเหลือแต่เป็นหนี้สหกรณ์เท่านั้น...หนี้หมดก็เบาหัวใจสบายตัว สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับกิจการสหกรณ์ก็แผ่ขยายแตกกิ่งก้านไปอีก 7 สาขา...ในกลุ่มโรงงานเครือข่ายที่อยู่จังหวัดปทุมธานี... ฉะเชิงเทรา ระยอง

สาขาที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยอำนวยความสะดวกสมาชิกไม่ต้องไปใช้บริการกระจุกตัวที่บางปูแห่งเดียว จะมาขอสินเชื่อ ฝากเงิน สวัสดิการต่างๆจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มภาระ ที่น่าสนใจเขายังมี “สหกรณ์เคลื่อนที่” บริการกับสมาชิกถึงที่อีกด้วย สมาชิกมีความต้องการก็นัดวันมาเจอกัน

หลายคนอาจจะมีข้อสงสัย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด ทำธุรกิจอะไรบ้าง? โอภาส บอกว่า นอกจากให้เงินกู้ รับฝากเงิน แล้วยังมีกลุ่มอาชีพที่เอื้อให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้มากขึ้น ใครจะทำอาหาร ของกินต่างๆมาฝากสหกรณ์ขายได้ เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งโดยมีสหกรณ์รองรับ

“สมาชิกยังมีการออมแบบลงทุน โดยสหกรณ์จะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ทำอย่างถูกตามกฎหมาย ให้สมาชิกมาซื้อตั๋วสัญญา...เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งมีดอกเบี้ยให้ พอถึงกำหนดก็ขายคืนได้ แล้วตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ยังมีประโยชน์ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับสหกรณ์ได้ทันที”

สวัสดิการก็มีไปถึงค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก ค่าทุนต่างๆ...เกษียณ เรียกว่าครบวงจรตั้งแต่เกิดจนตาย ดูแลกันในจำนวนสมาชิกกว่า 2,500 คน ให้มีหลักประกันในอนาคต ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข...มีคุณภาพ

“สหกรณ์ยังได้ประสานงานกับสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรีให้บริษัทที่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่มีสวัสดิการดื่มนมเพิ่มนอกเหนือจากอาหารเลี้ยงพนักงานที่มีอยู่แล้ว โดยบริษัทจะซื้อนมผ่านสหกรณ์ เป็นการเชื่อมต่อธุรกิจสหกรณ์...มีรายได้จากการขายนมปีละ 3-4 ล้านบาททีเดียว”

ปัจจุบันก็ยังซื้อขายกันอยู่ ...เป็นการเชื่อมโยงทางธุรกิจ ช่วยเหลือสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานบริษัทที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ในการสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ทั้งประเทศ โอภาส บอกว่า ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องวิชาการ การให้ความรู้กับสหกรณ์ในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน...พี่ช่วยน้อง ชุมนุมสหกรณ์ไหนที่มีความรู้มากก็สามารถไปให้ความรู้ด้านกฎหมายกับสหกรณ์ที่ยังมีขนาดเล็ก

หรือไม่...ก็เป็นเรื่องของธุรกิจ การเงิน สมมติว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไหนที่มีเงินเยอะ ก็จะมีบางแห่งที่ต้องการเงิน แทนที่จะไปกู้เงินจากสถาบันอื่นก็มาคุยกัน ตกลงกัน มีเงินเยอะมาฝากกับเราไหม

และอีกหลายๆเรื่อง นับรวมไปถึงกลุ่มสินค้าเกษตร มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด...ติดต่อกันระหว่างสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์กับสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดแถวภาคเหนือตอนล่าง เป็นต้น

“ธุรกิจ...เป็นเรื่องที่สหกรณ์ตกลงกันเองว่าพร้อมที่จะทำธุรกิจกันไหม หน้าที่ของเราคือจัดเวทีให้แต่ละสหกรณ์ได้มาคุยกัน ใครขาดอะไร ใครต้องการอะไร คุยกันครั้งสองครั้งก็เริ่มติดต่อเป็นพันธมิตรธุรกิจ”

99 ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์...เครือข่ายสหกรณ์ไทยสร้างฐานความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศได้แน่นอน ...เริ่มจากเดิม 1 สหกรณ์ มีสมาชิก 16 คน มีทุนดำเนินงาน 3,080 บาท วันนี้...มีทุนดำเนินงาน 2.25 ล้านล้านบาท...มีสมาชิก 11.3 ล้านคน...มีสหกรณ์ 8,200 สหกรณ์ เต็มทุกอำเภอ...

และ...จากสหกรณ์ประเภทเดียวก็ขยายเป็น 7 ประเภท ก็เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ

นับเงินฝากสหกรณ์อยู่ในระบบ 770,000 ล้านบาท...ถือว่าไม่ใช่น้อย

“สหกรณ์”...เติบโตอย่างมั่นคงเป็นระบบ และยังต้องเติบโตต่อไปเรื่อยๆเคียงคู่กับประเทศไทย สมาชิกสหกรณ์ 11 ล้าน...พ่อหรือแม่อาจเป็นสมาชิก แต่ยังมีคนในครอบครัว ญาติมิตรรอบตัวอย่างน้อยอีก 3 ชีวิตก็ย่อมต้องรู้กระบวนการ ความเป็นไปของ...“สหกรณ์”

เท่ากับว่ามี 33 ล้านคน...อย่างน้อยคนครึ่งประเทศก็รู้จัก รู้คุณค่าของระบบสหกรณ์

สหกรณ์เน้นประชาธิปไตย 1 คน 1 เสียง...มีหุ้นเท่าไหร่ก็ 1 เสียง เป็นระบอบประชาธิปไตยระดับเล็กที่ดีที่สุด

เหลือบสหกรณ์ที่มาแอบแฝงเกาะกินระบบสหกรณ์ที่ดี หรือสหกรณ์ที่มีปัญหา...ต้องย้ำว่าทั้งระบบทั่วประเทศมีปัญหาแค่ 2 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 570 แห่ง...ก็จะมีปัญหา 2-3 แห่ง

“สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังมีความมั่นคง เข้มแข็ง ที่มีปัญหาก็แก้ไขกันไป รัฐบาลก็พยายามให้เร่งแก้ไข ทั้งมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ให้ผลเสียหายขยายผลเป็นวงกว้าง ส่วน สหกรณ์ที่ดีก็สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งขึ้นไป” โอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝากทิ้งท้ายว่า

“กรมต้องส่งเสริม พัฒนาให้สมาชิกเข้มแข็ง ยังเชื่อมั่นว่าระบบสหกรณ์ยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่พอสมควรที่จะเป็นที่พึ่ง เป็นผู้ซื้อผู้ขายรายใหญ่ที่จะคัดคานกับภาคเอกชนได้อย่างดีแต่ไม่ใช่ขัดแย้ง สหกรณ์...จะเป็นคู่ค้า...ไม่ใช่คู่แข่ง แบ่งปัน...มากกว่าแข่งขัน”.

6 พ.ค. 2558 10:07 6 พ.ค. 2558 10:10 ไทยรัฐ