ข่าว

วิดีโอ

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย

เว็บไซต์ของสมาคมการบริหารโรงแรมไทย กับการนำเสนอกิจกรรมของสมาคมฯ ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และข่าวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเอกชน ซึ่งมีความชำนาญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กรายเดิม สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถบริหารธุรกิจด้วยความสามารถในการแข่งขัน กับการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา และให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายการตลาด และประสานงานกับโรงแรมสมาชิกเพื่อร่วมดำเนินการ ตลอดจนกิจกรรมของสมาคม ระบบศูนย์กลางการจองห้องพักโรงแรมสำหรับสมาชิก และแนะนำโรงแรมและรีสอร์ตที่เป็นสมาชิกสมาคม เป็นต้น คลิกที่เว็บไซต์ www.thma.or.th

2 พ.ค. 2558 11:33 2 พ.ค. 2558 11:33 ไทยรัฐ