ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 03/05/58

สัปดาห์นี้ พี่ม้ามังกร จะพาน้องๆไปชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานห้องสมุดและการดนตรี” ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น ที่บริเวณโถงชั้น 1 หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 มิ.ย.นี้

นิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ที่ทรงมีต่อการพัฒนาห้องสมุดและการดนตรีของประเทศไทย และพระปรีชาสามารถทั้งด้านนักพัฒนาสังคม การอนุรักษ์และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกคือเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานห้องสมุด” มีการนำเสนอถึงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จนกระทั่งทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งนำเสนอภาพ พร้อมคำบรรยายพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยหอสมุด แห่งชาติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทรงสนับสนุนการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติเรื่อยมา โดยเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในการค้นคว้าหาความรู้ หรือเสด็จฯ เปิดอาคารต่างๆ รวมทั้งเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภายในหอสมุดแห่งชาติในโอกาสต่างๆ

พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงแนวพระราชดำริ และพระราชดำรัส ที่พระองค์พระราชทานในการพัฒนาหอสมุด ตลอดจนการเผยแพร่ภาพ ในการเสด็จฯเยือนห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ อาทิ อินเดีย จีน ลาว สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เป็นต้น

สำหรับส่วนที่ 2 จัดแสดงเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการดนตรี” ซึ่งเป็นเบื้องหลังการพระราชนิพนธ์เพลง รายชื่อบทเพลงพระราชนิพนธ์ 44 เพลง อาทิ เพลงเต่าแห่ กลางพนา คืนวันเพ็ญ เต่ากินผักบุ้ง ส้มตำ ฯลฯ ถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปรีชาและพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยทรงเริ่มฝึกฝนซอด้วง พร้อมกันนี้ มีภาพทรงซอด้วง ซออู้ ระนาด รวมทั้งทรงขับร้องเพลงไทย ในการร่วมวงแสดงดนตรีไทย ซึ่งแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อดนตรีไทย และการส่งเสริมเยาวชนให้เล่นดนตรีไทย

นอกจากนี้ ยังมีการ จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชนิพนธ์แปลภาษาต่างประเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กว่า 70 เล่ม อาทิ “คืนถิ่นจีนใหญ่” โดยทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-4 ก.ค. 2540, “ทัศนะจากอินเดีย” ซึ่งพระราชนิพนธ์ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินเดียครั้งแรก,พระราชนิพนธ์แปลจากภาษาจีน อาทิ รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ เป็นต้น.

พี่ม้ามังกร

2 พ.ค. 2558 10:54 2 พ.ค. 2558 10:54 ไทยรัฐ